Vacature ZZP Opdracht: Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn – IRM – 36 uren per week – provincie Gelderland – 36 maanden

ZZP Opdracht: Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn – IRM – 36 uren per week – provincie Gelderland – 36 maanden

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn – IRM. Reageren op deze vacature kan tot zondag 12 februari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9370
Datum vacature 25/01/2023

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn – IRM. Reageren op deze vacature kan tot zondag 12 februari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn – IRM
Standplaats
Provinciehuis te Arnhem, Den-Haag, Utrecht, locaties in het rivierengebied of thuiswerken.
Startdatum
03-04-2023
Einddatum
29-03-2024
Optie tot verlenging
2 x 12 maanden
Uren per week
36 uur

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 95,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Deltaprogramma Rijn (DP Rijn) / Programma Integraal Riviermanagement (IRM)

Het Deltaprogramma Rijn is onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma. Met het Nationaal Deltaprogramma bereiden de overheden met haar partners ons land voor op de gevolgen van klimaatverandering. Deltaprogramma Rijn werkt, onder andere via het Programma Integraal Riviermanagement (IRM), aan een toekomstbestendig Rijngebied.

Binnen het Deltaprogramma Rijn werken provincies, waterschappen en gemeenten samen. IRM is een gezamenlijk programma van het Rijk en de regionale overheden. We kunnen ons werk natuurlijk niet goed doen zonder de inbreng van onze overheidspartners, maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en individuele belanghebbenden. Kortom, ons werkgebied is in omvang uitgebreid, het aantal betrokkenen is groot en het beoogde communicatiebereik is zowel groot als breed. Een bijkomende uitdaging is dat er heel veel speelt in het rivierengebied. Denk aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW0, Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), regioarrangementen etc. Deze programma’s raken elkaar op diverse belangrijke dossiers. Afstemming van communicatieboodschappen en -momenten en ophalen van gezamenlijke kansen en risico’s is dan ook belangrijk.

Voor beide programma’s heeft de nadruk tot nu toe gelegen op stakeholdercommunicatie. In de loop van 2023 bewegen we steeds meer naar ook de communicatie met bewoners en ondernemers in de gebieden.

IRM is een innovatief programma in ontwikkeling en volgt een adaptief proces. Onder andere omdat het programma onder de nieuw in te voeren Omgevingswet valt. Geen gebaande paden dus. Het programma zit momenteel in de eerste ontwikkelfase waarin we een toekomstvisie tot 2050 maken, kaderstellende beleidskeuzes maken voor het riviersysteem en met elkaar bepalen waar we van 2024 – 2029 als eerste mee aan de slag gaan en hoe we dat organiseren.

DP Rijn zit op een belangrijk kantelpunt waarbij we onze rol en identiteit de komende tijd herijken om goed aan te sluiten bij integraal samenwerken in het Rijngebied en daarbij van meerwaarde te kunnen zijn. IRM heeft een belangrijk aandeel in de herijking van DP Rijn.

Voor zowel het DP Rijn als IRM ben je de strategisch communicatieadviseur. Bij DP Rijn maak je onderdeel uit van het programmateam en bij IRM van het omgevingsteam. Je hebt tussen beide programma’s voor de communicatie en participatie een belangrijke verbindende rol. Aan genoemde taken voor IRM werk je samen met beide teams.

In het geval van verlenging wordt de samenstelling van de opdracht en het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Taken Deltaprogramma Rijn (DPR)

(Strategisch) adviseren programmateam Rijn en ambtelijke vertegenwoordigers van overheidspartners via bestaande DPR-overleggen;
Opstellen en uitvoeren van een strategisch plan van aanpak voor de doorstart van het DPR;
Ondersteunen van en verbinden met het IRM-proces met gebiedsgerichte uitingen en activiteiten met een participatief karakter;
Op basis van een doorlopende online en offline monitoring aanpassen van de strategie en de plannen;
Schakelen met communicatie Nationaal Deltaprogramma (Staf Deltacommisaris) en zorgen voor relevante verbindingen met en afstemming tussen communicatieprofessionals van partners, Rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten;
Het schrijven van publicaties en tekstproductie t.b.v. diverse communicatiemiddelen en doelgroepen;
Conceptontwikkeling en aansturen van de productie van (visuele) on- en offline middelen;
Organiseren bijeenkomsten en werksessies op maat en (tekst-)productie informatiemateriaal;
Ontwikkelen en actueel houden van diverse interne middelen zoals een Q&A en particpatie- en communicatiekalender;
Perscoördinatie en organiseren van de woordvoeringslijn met woordvoerders;
Afstemming werkzaamheden met coördinator communicatie Waterprogramma’s DPR en IRM, Rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten;
Deelnemen aan het wekelijkse programmateamoverleg (ca. 2 uur) en het tweewekelijkse riviertaktrekkersoverleg (ca 2-3 uur).

Doorkijk vanaf zomer 2023:

Het jaar 2023 staat in het teken van het herpositioneren van DPR. In de zomer van 2023 is duidelijk welke rol en taken DPR heeft bij de eerste uitvoeringsfase (2024 – 2029) van het Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM (vaststelling voorzien eind juni waarna de bestuurlijke overeenkomsten worden opgesteld). Dit is medebepalend voor de identiteit en positionering van DPR. Vanaf deze zomer staat communicatie dan ook in het teken van de positionering van DPR en de communicatieve en participatieve voorbereidingen van de gebiedsgerichte uitvoering van het POW. Het deels nieuw leven inblazen van de Rijn-community en deze laten groeien in lijn met IRM-kaders en bestuurlijke afspraken, maken hier onderdeel vanuit.


Taken Programma Integraal Riviermanagement (IRM)

(Strategisch) adviseren omgevingsteam IRM. De omgevingsmanager neemt adviezen mee naar het programmateam IRM;
Op basis van doorlopende on- en offline monitoring aanpassen van de strategie en plannen;
Zorgen voor relevante verbindingen en afstemmingen met en tussen communicatieprofessionals van partners en gerelateerde dossiers. Het inrichten en coördineren van een communicatiecommunity voor IRM met als voornaamste doelen: betrokkenheid op de doelen IRM, inbreng, eenduidige communicatie, vergroten intern en extern communicatiebereik en afgestemde (publieks)communicatie en woordvoering;
Het schrijven van perspublicaties en andere publicaties en tekstproductie diverse communicatiemiddelen;
Conceptontwikkeling en laten produceren van (visuele) on- en offline middelen;
Bijdragen aan organisatie en invulling bijeenkomsten en sessies;
Beheer en doorontwikkelen zowel qua inhoud als qua structuur: www.bouwplaatsirm.nl;
Actueel houden van diverse interne middelen, zoals een toolkit, roadmap, Q&A en communicatiekalender;
Voorbereiden en ontwikkelen communicatiestrategie voor terinzagelegging Programma onder de Omgevingswet voor IRM. De focus heeft tot nu toe gelegen op stakeholdercommunicatie. Voor de terinzagelegging moet ook de publiekscommunicatie worden ingericht, in samenwerking met regionale partners, met als belangrijk nevendoel ‘waterbewustzijn’;
Perscoördinatie in samenwerking met woordvoerder(s) ministerie IenW (en zo nodig andere ministeries) en in afstemming met woordvoerders gerelateerde (rijks-)dossiers;
Aansturen communicatiebureau en het bureau dat de online Bouwplaats technisch beheert en doorontwikkelt;
Afstemming werkzaamheden met coördinator communicatie Waterprogramma’s Deltaprogramma Rijn en IRM, rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten;
Vast onderdeel van het wekelijkse omgevingsoverleg;
Opstellen en laten vaststellen van een communicatieaanpak DPR n.a.v. vaststelling POW en inhoud bestuurlijke overeenkomsten;
Actualiseren en coördineren basispresentatie.

Doorkijk vanaf zomer 2023:

De tweede helft van 2023 en de eerste helft van 2024 staan in het teken van de terinzagelegging van en besluitvorming over het Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM. Ook is rond de zomer bekend hoe en door wie het POW na vaststelling wordt uitgevoerd. Voorbereidingen voor daarbij passende participatie en communicatie starten deze zomer.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.


Externe is inzetbaar vanaf 3 april 2023 tot en met 31 maart 2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 12 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.


Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.


Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring als strategisch communicatieadviseur, waarvan minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – heden) als strategisch communicatieadviseur bij of voor een overheidsorganisatie.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 10 jaar ervaring voldoet, waarvan tenminste 5 jaar bij of voor een overheidsorganisatie.


Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma’s waarbij je te maken hebt met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. De complexiteit heeft te maken met het grote aantal stakeholders, de verschillende/tegengestelde belangen en de verschillende (nieuwe) beleidsterreinen.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 complexe samenwerkingsprojecten of -programma’s waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek beschrijven wat deze projecten/programma’s complex maakt (gevoeligheden, stakeholders, belangen, beleidsterreinen) en in welke rol deze ervaring is opgedaan.


Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin minimaal één van de IRM-thema’s een dominante rol speelde: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 rivier-/kanaalprojecten of programma’s of programma’s waarin minimaal één van de IRM-thema’s een dominante rol speelde. Graag specifiek het IRM-thema/de IRM-thema’s benoemen.


Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met participatieprojecten of -programma’s.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 participatieprojecten of -programma’s waaruit deze ervaring blijkt.


Schrijfvaardigheid / opdracht: De selectiecommissie van de provincie Gelderland vraagt aan de kandidaten die worden uitgenodigd voor een interview, om ons voorafgaand aan het interview twee (2) door jou geschreven teksten toe te sturen, ter voorbereiding van het interview. Het betreft een informatieve tekst en een door jou afgenomen interview.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief van € 70,= / € 80,=. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling (20% van de weging).


20%
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met MIRT-procedures, in zowel de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe kan minimaal 2 MIRT-procedures beschrijven waaruit ervaring blijkt met zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase (10 punten)
Externe kan 1 MIRT-procedures beschrijven waaruit ervaring blijkt met zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase (6 punten)
Externe heeft geen ervaring met MIRT-procedures (0 punten)


20 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met gebiedscommunicatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe heeft minimaal 4 jaar ervaring met gebiedscommunicatie (10 punten)
Externe heeft 2 tot 4 jaar ervaring met gebiedscommunicatie (8 punten)
Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring met gebiedscommunicatie (4 punten)
Externe heeft geen ervaring met gebiedscommunicatie (0 punten)


20 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met projecten en/of programma’s met een hoog innovatieniveau, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe heeft ervaring met minimaal 3 innovatieve projecten/programma’s (10 punten)
Externe heeft ervaring met 2 innovatieve projecten/programma’s (8 punten)
Externe heeft ervaring met 1 innovatief project/programma (4 punten)
Externe heeft geen ervaring met innovatieve projecten/programma’s (0 punten)


20 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin een combinatie van de IRM-thema’s een dominante rol speelden: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe heeft ervaring met een combinatie van alle 8 de IRM-thema’s (10 punten)
Externe heeft ervaring met een combinatie van 6 of 7 IRM-thema’s (8 punten)
Externe heeft ervaring met een combinatie van 4 of 5 IRM-thema’s (6 punten)
Externe heeft ervaring met een combinatie van 2 of 3 IRM-thema’s (4 punten)


20 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met interne communicatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe heeft minimaal 4 jaar ervaring met interne communicatie (10 punten)
Externe heeft 2 tot 4 jaar ervaring met interne communicatie (8 punten)
Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring met interne communicatie (4 punten)
Externe heeft geen ervaring met interne communicatie (0 punten)


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.


Verbinden: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen op te zoeken en bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Je houdt van samenwerken, je bent in staat mensen te verbinden en contacten te versterken.


Omgevingsbewust: Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke of andere omgevingsfactoren. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functie of organisatie.


Organisatiesensitiviteit: Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.


Schriftelijke uitdrukkings vaardigheden: Je kunt ideeën en feiten in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken. Je maakt daarbij gebruik van de voor dit doel bestemde schriftelijke communicatiemiddelen. ONDERDEEL VAN DE BEOORDELING VAN DEZE COMPETENTIE: Wij vragen aan de kandidaten die worden uitgenodigd voor een interview, om ons voorafgaand aan het interview twee (2) door jou geschreven teksten toe te sturen, ter voorbereiding van het interview. Het betreft een informatieve tekst en een door jou afgenomen interview.


De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
Voldoet onvoldoende aan competentie – 0 punten
In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week.

Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de Externe in aanmerking komt voor een interview.

Geheimhoudingsverklaring

Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij Provincie Gelderland.

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen Externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Social Return

De Provincie Gelderland kent een aantal organisatiedoelstellingen, één daarvan is het bijdragen aan Social Return. Social Return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Op deze manier leveren opdrachtnemers een bijdrage op het gebied van werkgelegenheid en/of ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er zijn verschillende manieren om invulling te geven aan Social Return. Denk aan het bieden van werkplekken, leerbanen, werkervaringsplekken en stages. Maar ook andere vormen van Social Return zijn welkom, zoals het bieden van of bijdragen aan scholing, begeleiding, geven van gastcolleges of advies aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of leerlingen/studenten.

Creatieve invullingen die op een andere wijze bijdragen aan de (arbeids-)participatie en/of ontwikkeling van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn tevens mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn Sociale inkoop (inkopen van diensten of producten bij sociale werkvoorzieningen/sociale ondernemingen) of het creëren van of bijdragen aan maatschappelijke activiteiten/sociale projecten.

De Social Return coördinator van de Provincie Gelderland kan u hierin verder informeren, op weg helpen en ondersteunen. Na gunning zal de Social Return coördinator contact met u opnemen om samen te kijken naar de mogelijkheden.

CO2 resultaten

Provincie Gelderland is gecertificeerd op de CO2 prestatieladder, trede 5. In het kader van deze certificering worden CO2 resultaten gemonitord (waarvoor we de CO2 resultaten van onze Opdrachtnemers nodig hebben). Op verzoek van provincie Gelderland dient u op transparante wijze de gevraagde CO2 resultaten te verstrekken met betrekking tot uw vervoersbewegingen (voor zover dit relevant is voor uw Opdracht én benodigd is voor de berekening van onze CO2 resultaten). Indien u deze CO2 resultaten zelf (nog) niet monitort, moet u deze naar uw beste inschatting verstrekken. We verwachten in ieder geval dat externe kan aangeven welk(e) vervoersmiddel(en) er ingezet zijn voor deze Opdracht, of deze CO2 neutraal zijn (of niet) én een globale inschatting van het aantal afgelegde kilometers voor deze Opdracht.
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdag 22 februari 2023. Gelieve hier rekening mee te houden.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.