Vacature ZZP Opdracht: Programmamanager HWBP – 32 uren per week – Waterschap Rivierenland – 04 / 12 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Programmamanager HWBP – 32 uren per week – Waterschap Rivierenland – 04 / 12 maanden – Freelance

Voor Waterschap Rivierenland zoekt Mast Nederland een Programmamanager HWBP. Reageren op deze vacature kan tot 01 februari 2023 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Klant:

Code 9362
Datum vacature 24/01/2023

De opdrachtgever

Voor Waterschap Rivierenland zoekt Mast Nederland een Programmamanager HWBP. Reageren op deze vacature kan tot 01 februari 2023 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Klant: Waterschap Rivierenland
Opdracht: Programmamanager HWBP
Inschaling: Manager / Projectleider, schaal 10 / 11

Uren per week:
Het betreft een functie voor 32 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Ingangsdatum & duur overeenkomst
De verwachte ingangsdatum van de Overeenkomst is 13 februari 2023 of zoveel eerder als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen.

Looptijd:
Optioneel is het mogelijk de Overeenkomst twee maal met een periode van 4 maanden te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. Bij een beëindiging wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen
Hierbij wordt je als ZZPer wel geacht conform de Wet DBA te handelen.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 130,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Waterschap Rivierenland
Wij zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. Dat zijn onze belangrijkste taken. Welke concrete werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden horen daarbij?


Sterke dijken
Wat?
Wij zorgen dat dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden.

Waarom?
Als de dijken doorbreken, loopt een groot deel van ons leefgebied onder water. Dus wij houden de dijken sterk. Zodat wij áchter die dijken veilig kunnen leven. Nu en in de toekomst.

Hoe?
Vernieuwing: we gebruiken de nieuwste inzichten en innovatieve technieken om de dijken klaar te maken voor de toekomst.
We controleren regelmatig of de dijken niet beschadigd zijn. Waar nodig versterken we de dijken.
Controle en handhaving: wij hebben regels opgesteld voor iedereen die woont en werkt bij dijken (de keur). We controleren regelmatig of die nageleefd worden (de schouw).
Wij dringen de populatie muskus- en beverratten terug tot aan de landsgrens. Muskus- en beverratten graven lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken.


Voldoende water
Wat?
Wij zorgen dat het water op peil staat: niet te hoog, niet te laag. En voldoende voor mens, dier en plant.

Waarom?
Is het waterpeil te hoog? Dan ontstaat er wateroverlast. Is het waterpeil te laag? Dan hindert dit agrariërs, scheepvaart, planten en dieren.

Hoe?
Om voldoende water te garanderen, gebruiken we 207 gemalen en 1.890 stuwen.

Daarnaast zorgen we voor onderhoud van sloten zodat het water goed stroomt. En we richten waterbergingslocaties in en leggen natuurvriendelijke oevers aan.


Schoon water
Wat?
Wij zorgen voor schoon oppervlaktewater.

Waarom?
We kunnen niet zonder schoon oppervlaktewater:

Voor ons milieu, planten en dieren
Om van te genieten, bijvoorbeeld om in te zwemmen of op te varen
Hoe?
Wij zorgen voor schoon oppervlaktewater door:

Rioolwater te zuiveren;
Vervuiling door lozingen te voorkomen;
Natuurvriendelijke oevers en vistrappen aan te leggen (voor een natuur in balans);
Geïmporteerde planten en dieren te bestrijden, zodat ze andere niet verdringen.


Vaarwegbeheer
Wat?
We zorgen dat vaarwegen veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden. Dit doen we op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard.

Waarom?

Iedereen heeft het recht om te genieten van en op het water. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat omwonenden, planten en dieren daar geen last van hebben.

Hoe?
Controle: bijvoorbeeld of er geen te jonge bestuurders achter het stuur van een boot zitten. Of boten op de juiste manier aan- en afmeren, zonder schade aan het milieu. En of boten niet te luid zijn of te snel varen.
Handhaving: zien wij dat regels overtreden worden? Dan kunnen wij bijvoorbeeld boetes opleggen.

Wegbeheer
Wat?
Wij zijn ook verantwoordelijk voor polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het is onze taak die begaanbaar en veilig te houden voor auto’s en fietsers.

Waarom?
Er is een landelijke doelstelling om het aantal ernstige verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Daar sluiten wij natuurlijk van harte bij aan.

Hoe?
We houden het wegdek heel, maaien wegbermen en onderhouden bruggen en duikers. Daarnaast strooien we wanneer het glad is.


Crisisbeheersing
Wat?
Wij hebben ons voorbereid op 4 soorten calamiteiten:

(Dreigende) overstroming door extreem hoog water op de grote rivieren. Zodanig dat zelfs de dijken het niet meer aankunnen.
(Dreigende) overstroming in de polder door extreme neerslag. Zodanig dat er meer regen valt dan kan worden afgevoerd.
Vervuiling van het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld door illegale lozingen.
Uitval van gemalen, zuiveringsinstallaties of andere installaties die we nodig hebben om onze taken uit te voeren.
Waarom?
Elk van bovenstaande scenario’s is een (ernstige) bedreiging van de veiligheid en gezondheid van mens en milieu.

Hoe?
Wij hebben een Calamiteiten Zorgsysteem opgesteld. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat er moet gebeuren en wie dat regelt. Zowel op het gebied van preventie, voorbereiding, bestrijding en nazorg.

Anders gezegd: als er morgen een calamiteit is, weten wij precies wat we moeten doen.


Kortom: Waterschap Rivierenland
Nederlanders hebben een sterke band met water. Dat geldt zeker voor onze unieke regio tussen de grote rivieren. Met haar fraaie dorpen, steden, dijken en water. Dat water biedt zoveel moois, maar maakt ook kwetsbaar. Met een tekort aan schoon water kunnen gewassen niet groeien. En kunnen we niet veilig zwemmen en varen. Te veel water kan huizen doen overstromen en de natuur schade toebrengen.

Hoe zorgen we voor een goede balans met het water? Geen makkelijke opgave. Zeker nu het weer extremer wordt. Bij WSRL werken we met z’n allen aan sterke dijken en aan de kwaliteit en het peil van ons water. Elke dag weer, zodat het water onze vriend blijft.

Water is krachtig en flexibel. Dat zijn wij ook. Als het water zich tegen ons keert, tonen we onze kracht. Bij hevige regenval of vervuiling bijvoorbeeld. Dan weet iedereen wat hem of haar te doen staat. We zijn aanpakkers: met de handen uit de mouwen aan de slag. Tegelijkertijd zijn we flexibel. Altijd op zoek naar verbetering van onze organisatie, onze mensen en ons werk.

De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatverandering heeft enorme gevolgen op ons landschap. Initiatieven van burgers, bedrijven en overheden raken vaker ons werk. En het belang van data en nieuwe technologie neemt razendsnel toe. We zullen samen moeten uitvinden wat al deze ontwikkelingen precies voor ons betekenen. Daartoe halen we doorlopend nieuwe kennis en kunde naar binnen.

De omgeving waarin wij werken is van iedereen. We zoeken steeds vaker de samenwerking op met burgers, bedrijven en andere overheden. Dat voelt soms nog onwennig aan, maar leidt vaak tot mooie, nieuwe oplossingen. Het verbinden van onze opgave aan de opgaven van anderen vergt inlevingsvermogen, een flexibele instelling en inventiviteit. Dit zijn onmisbare eigenschappen om onze belangrijke positie op het gebied van waterbeheer te behouden.

Als wij ons werk goed doen helpen we iedereen in ons gebied. Of je hier nu woont, werkt of recreëert. Wij zijn elke dag in beweging om te zorgen voor de juiste balans in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland. En daar zijn we heel trots op!


Functieprofiel
WSRL is op zoek naar een Programmamanager HWBP. Door het vertrek van de huidige programmamanager HWBP per 1 maart 2023 zoeken we tijdelijke vervanging tot het moment dat we deze functie weer definitief invullen. Gezien de financiële risico’s in en bestuurlijke aandacht voor HWBP projecten willen we deze rol continu bezet hebben, om snel in de vervanging te kunnen voorzien kiezen we daarom voor een spoedprocedure.

Werkzaamheden/taken
Als manager heb jij het vermogen om overzicht te houden op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en kun je een netwerk opbouwen en onderhouden met de mensen in het werkveld. Je vindt het leuk om op een hoog tempo te werken in een dynamische omgeving. Daarbij kun je snel schakelen tussen verschillende thema’s en dossiers, en weet jij in overleggen op de juiste momenten de juiste dingen te zeggen. Je handelt proactief met oog voor de resultaten, neemt vlot doordachte beslissingen en durft te kiezen voor het toepassen van nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Ook motiveer en inspireer je anderen om dat te doen. Tegelijkertijd houd je rekening met de (politieke) belangen die er spelen in het programma en de organisatie.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De programmamanager HWBP voert de volgende werkzaamheden uit:
 ben je opdrachtgever van de projecten binnen het programma, waarbij je de projectmanagers heldere kaders meegeeft en bijstuurt als dat nodig is, bijvoorbeeld in de verbinding met gemeenten, leveranciers en omwonenden;
 zorg je, in samenwerking met de afdelingen, dat zij voldoende capaciteit met de juiste competenties voor de projecten kunnen leveren, en zoek en borg je samen relevante kennis;
 zorg je voor de stroomlijning van de uitgangspunten in het programma, creëer je draagvlak voor beslissingen en bewaak je de tijdige besluitvorming op basis van goede dossiers;
 onderhoud je de relatie met het bestuur, de directie, het landelijke programmabureau, de leveranciers en de interne (beheer)organisatie in formele en informele overleggen;
 laat je de huidige en toekomstige projecten in het HWBP bloeien en groeien door strak op de kaders (planning, geld en risico’s) en zacht op de relatie te handelen, zonder zaken uit handen te nemen.

Waterschap Rivierenland werkt vanwege de tijd die het programma management en het opdrachtgeverschap vergen tijdelijk met 2 programma managers. De accenten liggen enerzijds op het programma/de interne organisatie en anderzijds op de het opdrachtgeverschap van de projecten en de externe organisatie. De rol waarop deze uitvraag betrekking heeft, heeft de focus op laatstgenoemde accenten. Hoewel er afspraken bestaan over de taakverdeling vraagt dit vooral de wil en het vermogen om samen de klus te klaren.

Om bovenstaande werkzaamheden/taken uit te kunnen voeren beschikt de kandidaat over specifieke (theoretische) kennis en praktijkervaring.
Ten aanzien van die kennis en ervaring gelden onderstaande minimumeisen:
 wo-niveau, aantoonbaar door een afgeronde opleiding op dit niveau;
 aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met de rol van opdrachtgever van grote infrastructurele bouwprojecten;
 aantoonbaar inhoudelijke kennis van infrastructurele bouwprojecten en de bijbehorende procedures;
 Kennis van en ervaring met contracten in de bouw;
 aantoonbare ervaring met het werken in IPM-teams;
 uitstekende communicatieve vaardigheden.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Overige eisen:
Waterschap Rivierenland kan vragen om het invullen van een document waarin onderstaande door u wordt beantwoord. Dit document wordt u dan toegezonden na uw inschrijving (en u door de eerste selectie bent gekomen):

Ten aanzien van die kennis en ervaring gelden onderstaande minimumeisen:
 wo-niveau, aantoonbaar door een afgeronde opleiding op dit niveau;
 aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met de rol van opdrachtgever van grote infrastructurele bouwprojecten;
 aantoonbaar inhoudelijke kennis van infrastructurele bouwprojecten en de bijbehorende procedures;
 Kennis van en ervaring met contracten in de bouw;
 aantoonbare ervaring met het werken in IPM-teams;
 uitstekende communicatieve vaardigheden.

WSRL toetst op basis van het ingediende Curriculum Vitae of een kandidaat aan de gestelde minimumeisen voldoet. Indien een kandidaat niet voldoet aan bovenstaande minimumeisen vindt uitsluiting van verdere deelname plaats.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling (200 punten van de weging).

Overige Wensen:
Waterschap Rivierenland kan vragen om het invullen van een document waarin onderstaande door u wordt beantwoord. Dit document wordt u dan toegezonden na uw inschrijving (en u door de eerste selectie bent gekomen):


Criterium A Ervaring met het opdrachtgeverschap van HWBP projecten
Criterium B Ervaring met het werken binnen een waterschapsorganisatie of vergelijkbaar
Criterium C Ervaring met twee-fasen contracten in uitvoeringsprojecten


Het interview (400 punten):
Het interview is bedoeld om die aangeboden kandidaat te selecteren die het best past bij hetgeen de Opdrachtgever voor ogen heeft qua persoonlijkheid. Voor het interview worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd of minder indien het aantal geschikte inschrijvingen lager is dan het genoemde aantal.

Tijdens het interview wordt gelet op hoe de kandidaat past binnen:
1. De functie (in relatie tot vaardigheden (competenties), werkervaring, (vak)kennis & opleiding, uitgevraagde Criteria);
2. De organisatie WSRL en het projectteam (passend binnen organisatie en/of (project)team, rol van kandidaat binnen het project/opdracht; cultuur);
3. De strategie (visie op uitvoering opdracht; hoe ziet kandidaat het project/opdracht);
4. Houding en gedrag.


Totaal CV en motivatiebrief: 600 punten
Totaal interview: 400 punten
Totaal: 1000 punten

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

Gedragscode voor medewerkers Waterschap Rivierenland
Binnen WSRL geldt de Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011. Deze Gedragscode is ook van toepassing inzake deze opdracht. De gedragscode is bedoeld als leidraad voor integer handelen door waterschapsmedewerkers. Onderdeel van deze Gedragscode is (schijn van) belangenverstrengeling. Voor overheidsmedewerkers is het van belang iedere (schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan. Om die reden is in de Gedragscode bepaald dat ex- medewerkers van WSRL binnen een termijn van twee jaar na datum van ontslag, direct of via een bemiddelingsbureau niet mogen worden ingehuurd voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van WSRL. Van deze regel kan alleen na instemming door de secretaris directeur van WSRL worden afgeweken.

Informatieveiligheid
Om te voldoen aan de voorwaarde omtrent vaardigheid in informatieveiligheid, volgt de kandidaat die met de digitale systemen van WSRL werkt in eigen tijd en binnen drie maanden na aanvang van de overeenkomst alle afleveringen vanaf april 2020 van het trainingspakket Arda Online die door WSRL maandelijks aan alle medewerkers wordt aangeboden. Dit kan gebeuren via het door WSRL verstrekte mail-account. Er moet rekening worden gehouden met een tijdsbesteding van maximaal één uur per aflevering (les, toets, achtergrondinformatie, visies/opinies), Indien reeds een certificaat in deze training is behaald, kan versneld worden ingestroomd. Tevens blijft de kandidaat gedurende de opdracht de nieuw aangeboden maandelijkse afleveringen volgen tot een eindscore van tenminste 80%.

De Europese Unie heeft op 8 april 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Deze hebben ook gevolgen voor aanbestedingen van aanbestedende diensten. Met dit sanctiepakket introduceert de Europese Unie een verbod op het gunnen van overheidsopdrachten aan een Russische partij.
Het verbod heeft betrekking op gunning van overheidsopdrachten aan:
 personen met een Russische nationaliteit en personen of rechtspersonen (bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland;
 rechtspersonen (gevestigd in Rusland of een ander land) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals hierboven genoemd; en
 personen of rechtspersonen (gevestigd in Rusland of een ander land) die handelen in belang van of op aanwijzing van een bovengenoemde Russische partij, met inbegrip van onderaannemers, leveranciers of entiteiten wier capaciteit wordt ingeroepen, wanneer zij meer dan 10 % van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Informatieveiligheid
Om te voldoen aan de voorwaarde omtrent vaardigheid in informatieveiligheid, volgt de kandidaat die met de digitale systemen van WSRL werkt in eigen tijd en binnen drie maanden na aanvang van de overeenkomst alle afleveringen vanaf april 2020 van het trainingspakket Arda Online die door WSRL maandelijks aan alle medewerkers wordt aangeboden. Dit kan gebeuren via het door WSRL verstrekte mail-account. Er moet rekening worden gehouden met een tijdsbesteding van maximaal één uur per aflevering (les, toets, achtergrondinformatie, visies/opinies), Indien reeds een certificaat in deze training is behaald, kan versneld worden ingestroomd. Tevens blijft de kandidaat gedurende de opdracht de nieuw aangeboden maandelijkse afleveringen volgen tot een eindscore van tenminste 80%.
Dit geldt voor kandidaten die voor tenminste vier maanden worden ingehuurd.

Ureninzet
Het betreft een functie voor 32 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Duur Overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 13 februari 2023 t/m 30 juni 2023. Optioneel is het mogelijk de Overeenkomst twee maal met een periode van 4 maanden te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. Bij een beëindiging wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen
De verwachte ingangsdatum van de Overeenkomst is 13 februari 2023 of zoveel eerder/later als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.