Vacature ZZP Opdracht: Projectleider Deltaplan Agrarisch Waterbeheer – 16 / 20 uren per week – Kadaster – 12 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Projectleider Deltaplan Agrarisch Waterbeheer – 16 / 20 uren per week – Kadaster – 12 maanden – Freelance

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Projectleider Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9339
Datum vacature 23/01/2023

De opdrachtgever

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Projectleider Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
unctietitel
Projectleider Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Standplaats
Zwolle
Startdatum
13-02-2023
Einddatum
12-08-2023
Optie tot verlenging
1x 6 maanden
Uren per week
16-20

Maximale inhuur
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 90,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Wij zoeken meerdere ZZP collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure. Zorg dus, dat als je voldoet, dit goed terug te vinden is in je CV en (verplichte) motivatiebrief. Neem bij vragen gerust contact met ons op, dan kunnen we je wellicht ondersteunen hierin.

Functiebeschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt, het in beeld brengen van leegstand of transitie van het landelijke gebied.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het kadaster levert een bijdrage aan de inrichting en beheer van het landelijke gebied binnen het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma voeren we uit in opdracht van Ministerie van I&W. Dat doen we in nauwe samenwerking met betrokkenen overheden en partners in gebieden, grondeigenaren, landbouwvertegenwoordigers, waterbeheerders en gebiedspartijen. Op verzoek van de DAW-programmamanager zijn wij op zoek naar een ontwikkelaar/projectleider in Gelderland. Binnen het DAW-programma wordt gewerkt aan het behalen van de doelen uit de KRW (Kader Richtlijn Water), doelen uit het Deltaprogramma Zoetwater en duurzame en economisch gezonde landbouwbedrijven. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de landbouw en waterbeheerders. Het programma wordt aangestuurd door een landelijk programmamanager van het Kadaster. De uitvoering vindt plaats samen met het supportteam, bestaande uit regionale DAW-coördinatoren, adviseurs en ondersteuners. Deze supportteamleden zijn afkomstig uit de volgende organisaties: LTO, RVO, RWS en Kadaster.

Opdrachtomschrijving
Vanuit je ervaring met regionale transitieopgaven in de landbouw, vervul je een rol in het DAW-supportteam Oost, waarbij jij verantwoordelijk bent voor Gelderland. Je bent het aanspreekpunt voor zowel landbouwvertegenwoordigers van een gebied als overheden. Je hebt ervaring met het samenbrengen van partijen. Je faciliteert de samenwerking om te komen tot projecten en projectaanvragen. Je creëert draagvlak om te komen tot een gedragen voorstel voor gebiedsontwikkeling. Je bent in gesprek met eigenaren, gebruikers en organisaties in de gebieden. Je hebt kennis van subsidies en financieringsstromen. Je bent in staat om vraag (gebiedsagenda, efficiënte en wenselijke maatregelen) en aanbod (regelingen, projecten, geldstromen) in gebieden te koppelen. Je vormt een duo met de Regiocoördinator DAW in Gelderland en je werkt samen binnen regio Oost met de mensen in het supportteam en de partners.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

Je agendeert de opgaven vanuit beleid en de kansen vanuit de gebieden, je arrangeert budget en je organiseert de uitvoering.
Je kent de actualiteiten in Gelderland op het gebied van landbouwontwikkeling en waterbeleid.
Samen met de Regiocoördinator sta je in verbinding met waterschappen, provincies en gemeenten en agrarische sector in Gelderland.

Taken
Het initiëren van de DAW activiteiten (o.a. gebiedsgesprekken, projecten vormgeven, kennis delen) in het werkgebied samen met de waterschappen en de LTO-afdelingen.
Het enthousiasmeren van agrariërs en grondeigenaren om actief deel te nemen aan het DAW-programma door middel van presentaties/voorlichting tijdens bijvoorbeeld LTO ledenvergaderingen, studieclubs, enz.
Het organiseren van themabijeenkomsten, excursies e.d. in afstemming met de Kennismatchers van het DAW kennisprogramma.
Het doorontwikkelen van kansrijke initiatieven tot uitvoerbare projecten en vervolgens het overdragen van de trekkersrol aan de projectleider.
Nauwe afstemming met ambtelijke medewerkers van waterschappen.
Signaleren van bestuurlijke knelpunten en deze overleggen met de Regiocoördinator DAW.
Inhoudelijk vormgeven van het DAW-regio-overleg samen met de Regiocoördinator.

Functie-eisen

Wij zoeken meerdere collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure.

Algemeen
CV: Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal het Kadaster je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn.

De aanvragen bij het Kadaster betreffen functies voor ervaren medewerkers. Het zijn geen starters functies.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 13-2-2023 of zo spoedig mogelijk tot en met 12-08-2023 voor 16-20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x een half jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

Specifieke vorm eisen aan de aanmelding voor het Kadaster
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit CV dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv niet in de Nederlandse taal is opgesteld of uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Verplichte Nederlandstalige motivatiebrief. Ga in op boven en onderstaande.

Toelichting op specifieke vorm eisen aan de aanmelding
Bovenstaande is een harde eis. Indien u reageert met een niet-Nederlandstalig CV en / of niet-Nederlandstalige motivatiebrief (of geen motivatiebrief mee stuurt), wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Het Kadaster verlangt vervolgens een persoonlijke beantwoording op onderstaande eisen. U kunt hiervoor onderstaande tekst kopieëren, in een Word of Pages document plakken en de antwoorden onder de eisen schrijven. Zonder deze antwoorden wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Op verzoek van het Kadaster te beantwoorden eisen (verwijzen naar het CV wordt door het Kadaster als onvoldoende beoordeeld):
Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.
Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Europese, nationale en regionale subsidies en financieringsconstructies.
Minimaal 3 jaar ervaring met het samenbrengen van partijen in het landelijk gebied.
Minimaal 3 jaar ervaring met ontwikkelen van projecten en begeleiden van subsidieaanvragen.
Aantoonbare relevante netwerken in regio Oost NL.
Kennis van het DAW-programma is een pré.
Taalniveau Nederlands minimaal B2.
Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.
Je dient te beschikken over de competenties die zijn genoemd bij ‘wensen’
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Verplichte toelichting op de wensen.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
40%
DAW is een initiatief van de LTO, dus de landbouw. De kandidaat moet ervaren zijn in het
voeren van een dialoog met (vertegenwoordigers van) boeren. DAW is een programma gebaseerd op vrijwilligheid. De kandidaat moet oog hebben voor de spanning tussen deze aanpak en het tijdig halen van de waterkwaliteitsdoelen en de belangen/aspecten die hierbij een rol spelen. De discussie hierover speelt in alle geledingen van de overheid en de landbouw. De kandidaat moet dus ook ervaren zijn in het voeren van de
dialoog met vertegenwoordigers van rijk, provincies en waterschappen.

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren
werkzaamheden (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het
Kadaster.
Een toelichting is verplicht.


30 %
U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort
processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving
en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de
wensen van het Kadaster.
Een toelichting is verplicht.


30 %
U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en
competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten
(zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het
Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.
Een toelichting is verplicht.


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Resultaatgericht;
  • Adviesvaardigheid;
  • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
  • Klantgericht;
  • Kwaliteitsgericht;
  • Proactief en initiatiefrijk.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij het Kadaster is een VOG een vereiste.
De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

Geheimhoudingsverklaring
Het Kadaster verplicht geselecteerde kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De geheimhoudingsverklaring dient bij het Kadaster ondertekend in het bezit te zijn bij aanvang van de dienstverlening.

Voorwaarden
Op deze offerteaanvraag zijn ook de inkoopvoorwaarden (ARVODI 2018) van toepassing.

De interviews zullen plaatsvinden op vrijdag 3 februari 2023 in Zwolle. Gelieve hier rekening mee te houden.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij het Kadaster Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door het Kadaster