Vacature ZZP Opdracht: Concerndirecteur Bedrijfsvoering – 36 uren per week – gemeente Westland – 12 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Concerndirecteur Bedrijfsvoering – 36 uren per week – gemeente Westland – 12 / 36 maanden – Freelance

Voor de gemeente Westland zoekt Mast Nederland een Concerndirecteur Bedrijfsvoering. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
6 maanden
Optie

Code 9328
Datum vacature 20/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Westland zoekt Mast Nederland een Concerndirecteur Bedrijfsvoering. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 6 maanden
Uren per week
36

Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Zuid-Holland
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 102,50 – € 140,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling door de gemeente Westland.

Functiebeschrijving

De gemeente Westland is een concerndirectie en heeft een personeelsbestand van ruim 800 fte’s. De organisatie wordt aangestuurd door vier directeuren onder leiding van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. De directeuren vervullen de rol van clusterdirecteur en zijn verantwoordelijk voor respectievelijk het cluster dienstverlening, beleid, ruimte en bedrijfsvoering.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling ingezet naar opdrachtgericht werken en naar sturing vanuit een concerndirectie. De huidige directie ontwikkelt zich naar een team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Binnen het directieteam zijn de verantwoordelijkheden verdeeld op basis van een portefeuilleverdeling en niet meer primair over de clusters. Bij de verdeling van de opdrachten binnen de concerndirectie wordt gezocht naar de beste match tussen talenten en opdrachten. Dit gaat helpen om de blik naar buiten te houden, op de opgaven die er voor Westland liggen; het gaat helpen om de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler te laten verlopen; een goede verbinding te maken met de buitenwereld en om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Met als resultaat een dynamische, innovatieve, maar ook solide organisatie die mooie uitdagingen te bieden heeft en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Werken in Westland
Werken in Westland betekent werken in het dichtst bebouwde gebied van Nederland met een enorme dynamiek. Zowel de tuinbouw als de daaraan gekoppelde agro-logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een buitengewoon interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken. Hoe hou je dit gebied leefbaar? Hoe zorg je ervoor dat het goed wonen en toeven is en faciliteer je de bedrijvigheid met de vele verkeersbewegingen en ruimteclaims? Hoe faciliteer je de samenleving in de woonkernen en koester je de sociale samenhang die hier van oudsher aanwezig is? Hoe faciliteer je de toenemende vraag naar woonruimte al dan niet voor specifieke doelgroepen en zorg je ervoor dat de ouderen en kwetsbaren de zorg en faciliteiten krijgen die ze nodig hebben? Hoe beteugel je de kosten van het sociaal domein zonder onverantwoord te snijden in de kwaliteit van de zorg? Hoe geven we vorm aan de digitale transformatie?

Opdracht
De organisatie is relatief jong en in ontwikkeling van een verzameling van kleine gemeenten naar een robuuste 100.000 plus gemeente. Deze ontwikkeling is in de tijd van de economische crisis wat gestagneerd, maar dient gezien de grote opgaven die er liggen versneld te worden opgepakt.

In Westland liggen dus stevige en interessante uitdagingen. De ontwikkelingen ondersteunen, in goede banen leiden en soms grenzen stellen aan ongewenste ontwikkelingen vraagt kennis van en interesse in wat er in Westland allemaal gebeurt. Het vraagt expertise en creativiteit. Het vraagt van de organisatie ondernemingsgeest en het vermogen om mee te bewegen met de Westlandse dynamiek en vooral snelheid en wendbaarheid.

Opgaven organisatiesturing
Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken. Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen, Doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in Westland en in de organisatie. Bij de concerndirecteur Bedrijfsvoering is naast het aansturen van het cluster en de continue processen, het opdrachtgeverschap ondergebracht aangaande de digitale transformatie en bent u medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de

nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen; een doordachte implementatiestrategie en een goede balans in de bestuurlijk- / ambtelijke verhoudingen en verantwoordelijkheden. Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Accent voor de komende periode ligt op het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Dit vraagt om sturing op proces, HR én inhoudelijke opgaven. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden. Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Opgaven vanuit opdrachtgeverschap Bedrijfsvoering
Het cluster Bedrijfsvoering staat voor betrouwbare en integrale dienstverlening en advisering aan de gehele organisatie. De Gemeente Westland investeert op de toekomst. De digitale Dienstverlening, Hybride werken, Datagedreven sturen zijn daarin van groot belang.

Ook zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt groot. Het wordt steeds moeilijker om goed gekwalificeerd personeel te vinden en onze vacatures te vervullen. Dat vraagt om uitdagend en aantrekkelijk werkgeverschap. Hierin ligt de koppeling met de organisatieontwikkeling. Onze droom is dat onze medewerkers zich ontwikkelen tot professionals die goed weten wat ze willen, zich voortdurend ontwikkelen en dat op deze manier de ultieme match tussen mens en werk kan worden gemaakt.

Aandachtspunten zijn:

het moderniseren van het cluster in relatie tot alle interne en externe ontwikkelingen;
het blijvend creëren van financieel bewustzijn binnen de organisatie;
het blijvend creëren van verbinding en cohesie tussen het cluster, de ander clusters en verbonden partijen;
sturen op vakmanschap en verantwoordelijkheid van management en medewerker

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

1. Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde of Bestuurskunde;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het aansturen van een digitaal transformatie proces binnen een gemeente

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van Bestuurskunde (15 punten);
5 Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het aansturen van een digitaal transformatie proces binnen een gemeente op strategisch niveau (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als manager Informatievoorziening binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring het afgelopen jaar met ontwikkeling en implementatie Informatiemanagement en Portfoliomanagement binnen de Transformatie (25 punten).
8. Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief van € 100,= / € 120,=. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.
‘schouders eronder’ mentaliteit gericht op doorpakken
Vanuit intrinsieke motivatie gedreven om te ‘bouwen’, innoveren en ontwikkelen. Van nature in staat zijn om medewerkers op een open en constructieve manier te coachen in hun ontwikkeling en te behalen resultaten;
Durf en lef; stevige persoonlijkheid en dito gesprekspartner die het gesprek niet uit de weg gaat maar zorgt voor een open sfeer van ‘spiegelen’ en ‘sparren’;
Onafhankelijk denker die scherpte brengt, helder is en rolduidelijkheid bewaakt;
Bestuurlijk sensitief;
Verbindend en enthousiasmerend; gevoel uitdragen en sfeer neerzetten van ‘het samen doen’.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.