Vacature ZZP Opdracht: Programmamanager verstedelijkingsstrategie en -afspraken – 24 uren per week – provincie Gelderland – 36 / 48 maand

ZZP Opdracht: Programmamanager verstedelijkingsstrategie en -afspraken – 24 uren per week – provincie Gelderland – 36 / 48 maand

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Programmamanager verstedelijkingsstrategie en -afspraken. Reageren op deze vacature kan tot zondag 05 februari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9286
Datum vacature 17/01/2023

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Programmamanager verstedelijkingsstrategie en -afspraken. Reageren op deze vacature kan tot zondag 05 februari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Programmamanager verstedelijkingsstrategie en -afspraken
Standplaats
Provinciehuis te Arnhem, regiokantoren, gemeenten en thuiswerken
Startdatum
01-03-2023
Einddatum
29-02-2024
Optie tot verlenging
3 x 12 maanden
Uren per week
gemiddeld 24 uur
Maximale inhuur: 36 / 48 maanden, rekening houdend met Wet DBA.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 130,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

De regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley kennen een forse groei aan inwoners in de komende jaren. Tot 2040 zijn er naar verwachting 100.000 extra woningen nodig. Deze groei brengt opgaven met zich mee voor leefomgeving, mobiliteit en economische ontwikkeling. Deze opgaven hebben wij als rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aangegrepen om onze samenwerking te versterken.

Binnen de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley is de afgelopen jaren door alle betrokken partners (regio’s, provincies, waterschappen, gemeenten en Rijk) gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie en er zijn verstedelijkingsafspraken gemaakt.

Doel van deze verstedelijkingsstrategie en de afspraken is om nieuwe woon- en werklocaties te realiseren, gekoppeld aan andere opgaven, zoals mobiliteit, leefomgeving, duurzaamheid en economie. Nu afspraken en strategie gereed zijn, gaan we over naar de realisatiefase: het uitvoeren, bewaken en bijstellen van de gemaakte afspraken in strategie en akkoord. Dit betekent niet alleen het uitvoeren van de gebiedsprogramma’s, het verstedelijkingsprogramma, maar ook het voorbereiden van de belangrijke bestuurlijke overleggen op landelijk niveau (BO MIRT en BO Leefomgeving) en het leggen van verbindingen.

De twee regio’s zijn ook gezamenlijk door het kabinet aangewezen als één van de zeven NOVEX-gebieden in het land, waar grote ruimtelijke opgaven samen komen en verstedelijking een centrale opgave vormt.

We hebben afgesproken de samenwerking voort te zetten in het NOVEX-gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en daarmee ook de verstedelijkingsstrategie- en afspraken aan te scherpen / aan te vullen met de opgaven in het landelijke gebied, energie en economie (NOVEX).

Voor het coördineren en regisseren van deze fase zoeken wij een programmamanager.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Als programmamanager/programmadirecteur geef je in opdracht van het directeurenoverleg, met vertegenwoordigers van alle betrokken partners, leiding aan de organisatie van het NOVEX-gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en daarmee dus aan de verstedelijkingsstrategie en uitvoering daarvan. Je bent het strategische knooppunt in de gehele samenwerking. Concreet houdt dit in dat je met het regieteam dat door jou wordt aangestuurd:

het overkoepelende verstedelijkingsprogramma, dat verbreed gaat worden naar een NOVEX-programma, opstelt en de uitvoering hiervan coördineert. Je bent in staat en bereid om de verbreding naar een NOVEX programma op te pakken, via het nog op te stellen ontwikkelperspectief, en de organisatie voor de totstandkoming hiervan op te zetten;
de dagelijkse aansturing geeft voor het opstellen en uitvoeren van de verschillende gebiedsprogramma’s in de deelgebieden en de samenhang hierin bewaakt;
de voortgang van de uitvoering bewaakt van de gebiedsprogramma’s en verstedelijkingsprogramma door middel van nog op te zetten monitoringssysteem.
zicht houden en aanjagen op het actief zoeken naar financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van de programma’s;
zorg draagt om de samenwerking met derde partijen, die nodig zijn om de strategie te kunnen realiseren, te organiseren;
voorstellen doet aan het directeurenoverleg en het bestuurlijke kernteam over bijsturing van strategie, interventie, (benodigde) afspraken en programma’s;de voorbereiding doet voor het directeurenoverleg en de bestuurlijk kernteamoverleggen;
de overleggen van het regieteam – in samenwerking met de secretaris – voorbereidt en deze ook voorzit;
verder bouwt aan de organisatie van verstedelijkingsstrategie- en afspraken, zodat deze optimaal is ingericht om de doelen te realiseren. Nu en in de toekomst.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Externe is inzetbaar vanaf 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2023 voor gemiddeld 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 3 maal een periode van 12 maanden.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 april 2023 inzetbaar is voor gemiddeld 24 uur per week.

Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Zorg dat in je CV het volgende nadrukkelijk wordt aangetoond:
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.


Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – heden) als programmamanager waarbij externe te maken had met een complex veld met veel verschillende (interne en externe) partners en (tegengestelde) belangen.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan de gevraagde 5 jaar ervaring in deze eis voldoet. Graag de verschillende (interne en externe) partners en verschillende (tegengestelde) belangen specifiek benoemen.


Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – heden) met het werken binnen gebiedsontwikkelingen waarbij externe te maken had met een complex veld met veel verschillende (interne en externe) partners en (tegengestelde) belangen.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan de gevraagde 5 jaar ervaring in deze eis voldoet. Graag de verschillende (interne en externe) partners en verschillende (tegengestelde) belangen specifiek benoemen.


Externe beschikt aantoonbaar over 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – heden) met besluitvormingsprocessen op gemeentelijk en/of provinciaal niveau.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan de gevraagde 5 jaar ervaring in deze eis voldoet.


Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

35%
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken in een rol/functie als programmamanager waarbij externe veelvuldig moest schakelen tussen verschillende niveaus (regio, Rijk, provincie, gemeenten) zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken in een rol/functie als programmamanager waarbij externe veelvuldig moest schakelen tussen verschillende niveaus (regio, Rijk, provincie, gemeenten) zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (10 punten)
Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken in een rol/functie als programmamanager waarbij externe veelvuldig moest schakelen tussen verschillende niveaus (regio, Rijk, provincie, gemeenten) zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (6 punten)
Externe heeft geen ervaring met het werken in een rol/functie als programmamanager waarbij externe veelvuldig moest schakelen tussen verschillende niveaus (regio, Rijk, provincie, gemeenten) zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (0 punten)


35 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het inrichten van een organisatie om gezamenlijke doelen te realiseren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het inrichten van een organisatie om gezamenlijke doelen te realiseren (10 punten)
Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het inrichten van een organisatie om gezamenlijke doelen te realiseren (6 punten)
Externe heeft geen ervaring met het inrichten van een organisatie om gezamenlijke doelen te realiseren (0 punten


30 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het als programmamanager sturen op een organisatie overstijgend proces, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het als programmamanager sturen op een organisatie overstijgend proces (10 punten)
Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het als programmamanager sturen op een organisatie overstijgend proces (6 punten)
Externe heeft geen ervaring met het als programmamanager sturen op een organisatie overstijgend proces (0 punten


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

1. Overtuigingskracht (en aanpak voor het oplossen van problemen). Je bent als een sterke gespreks- en sparringpartner in staat om je omgeving op een prettige manier te overtuigen waarbij je de omgeving meeneemt in je argumentatie en aanpak met een gezonde afweging van risico’s en belangen. Je durft buiten de gebaande paden te denken en te zoeken naar creatieve oplossingen binnen de kaders van de regels en/of procedures. In je overtuigingskracht maak je gebruik van jouw goede inhoudelijke en actuele parate kennis en ervaring.

2. Plannen en organiseren: Je bepaalt op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties. Bovendien geef je tijd en middelen aan om deze doelen te kunnen bereiken.

3. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Je bent je bewust van de behoeftes en belangen in het bestuurlijke krachtenveld én je eigen invloed hierop. Je weet wat er speelt, wat bestuurders drijft en je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke belangen en maatschappelijke verhoudingen.

4. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.

5. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden. Je denkt na voordat je wat doet.

De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
Voldoet onvoldoende aan competentie – 0 punten
In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 14 februari en op woensdagmiddag 15 februari 2023. Gelieve hier rekening mee te houden.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week.

Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de Externe in aanmerking komt voor een interview.

Geheimhoudingsverklaring

Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij Provincie Gelderland.

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen Externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Social Return

De Provincie Gelderland kent een aantal organisatiedoelstellingen, één daarvan is het bijdragen aan Social Return. Social Return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Op deze manier leveren opdrachtnemers een bijdrage op het gebied van werkgelegenheid en/of ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

CO2 resultaten

Provincie Gelderland is gecertificeerd op de CO2 prestatieladder, trede 5. In het kader van deze certificering worden CO2 resultaten gemonitord (waarvoor we de CO2 resultaten van onze Opdrachtnemers nodig hebben). Op verzoek van provincie Gelderland dient u op transparante wijze de gevraagde CO2 resultaten te verstrekken met betrekking tot uw vervoersbewegingen (voor zover dit relevant is voor uw Opdracht én benodigd is voor de berekening van onze CO2 resultaten). Indien u deze CO2 resultaten zelf (nog) niet monitort, moet u deze naar uw beste inschatting verstrekken. We verwachten in ieder geval dat externe kan aangeven welk(e) vervoersmiddel(en) er ingezet zijn voor deze Opdracht, of deze CO2 neutraal zijn (of niet) én een globale inschatting van het aantal afgelegde kilometers voor deze Opdracht.

Verbod op Russische betrokkenheid

Op basis van het vijfde sanctiepakket van de Europese Unie is het de provincie Gelderland niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen. De provincie Gelderland sluit een leverancier uit indien er sprake is van Russische betrokkenheid. Door het indienen van een offerte verklaart leverancier naar eer en geweten dat er geen sprake is en zal zijn van Russische betrokkenheid bij deze offerte én bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.