Vacature ZZP Opdracht: Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord – 16 uren per week – provincie Gelderland – 34 maanden

ZZP Opdracht: Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord – 16 uren per week – provincie Gelderland – 34 maanden

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord. Reageren op deze vacature kan tot 31 januari 2023 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9277
Datum vacature 17/01/2023

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord. Reageren op deze vacature kan tot 31 januari 2023 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord
Standplaats
Provinciehuis te Arnhem en diverse andere locaties in Gelderland
Startdatum
01-03-2023
Einddatum
31-12-2023
Optie tot verlenging
2 x 12 maanden
Uren per week
16 uur
Maximale inhuur:
36 maanden. Verlenging hierna mogelijk, afhankelijk van ureninzet, Wet DBA en jouw overige opdrachten.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 95,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vier aandachtsgebieden: Mobiliteit/Bereikbaarheid, Gebouwde Omgeving, Hernieuwbare bronnen/Participatie en Industrie. Voor elk van deze aandachtsgebieden worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de uitvoering van de opgaven.

Gebouwde Omgeving is een van de aandachtsgebieden en is gericht op het aandeel dat de verduurzaming van de Gebouwde Omgeving, inclusief bedrijven (commerciele en publieke dienstverlening), heeft in de centrale doelstelling (de opgave is circa 2Mton).

Je bent als programmaregisseur op het aandachtsgebied Gebouwde Omgeving de spin in het web en zorgt voor de noodzakelijke verbindingen binnen het netwerk. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Samen met de netwerkpartners help je de verduurzaming (netto minder CO2 uitstoot) verder vormgeven binnen het aandachtsgebied Gebouwde Omgeving. Je weet het netwerk te inspireren en samen zoek je naar knelpunten die de verduurzaming in de weg zitten. Je hebt kennis van de materie (ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving en energietransitie) en vooral weet je goed samen te werken met bedrijven, overheden, bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen.

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Aansturing van de vier programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Aan hem/haar ben je verantwoording verschuldigd. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom, je voert de regie op de realisatie van de verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in Gelderland. Daartoe werk je samen met partners aan de opbouw van samenwerkingsverbanden die zich richten op de uitvoering van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en samenhang van projecten in een (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Bij deze opdracht sturen we ook mee als bijlage de Verklaring Integriteit en Geheimhouding Externe medewerkers. Deze verklaring moet worden ondertekend door de leverancier die de opdracht gegund krijgt.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De taken en verantwoordelijkheden van de programmaregisseur Gebouwde Omgeving van het GEA bestaan met name uit:

Je bent voor de partners binnen het aandachtsgebied Gebouwde Omgeving het eerste aanspreekpunt. Binnen het GEA ben je voor Gebouwde Omgeving eveneens het eerste aanspreekpunt.
Je creëert een speelveld waar partijen elkaar kunnen vinden en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot en geeft met de deelnemende netwerkpartners vorm aan de invulling van de doelen van het GEA met als specifiek aandachtsgebied Gebouwde Omgeving.
Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van het programma Gebouwde Omgeving.
Je ontwikkelt samen met betrokken partners nieuwe initiatieven.
Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven met partners en een goede uitvoering.
Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het platform.
Je bespreekt de voortgang van het programma Gebouwde Omgeving binnen het GEA-team en gaat in gesprek met de netwerkpartners over aandachtspunten binnen het programma tot bijstelling , mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen.
Je draagt zorg voor bijeenkomsten rond het programma Gebouwde Omgeving en de afstemming met de andere aandachtsgebieden binnen het GEA. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie.
Je levert inbreng en neemt deel aan het GEA-teamoverleg.
Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren.
Je hebt oog voor de ontbrekende partijen die zich niet laten horen, maar wel nodig zijn en weet deze aan tafel te krijgen.
Met name binnen Gebouwde Omgeving en rond het thema wonen en leefomgeving zijn bewoners erg belangrijk. Met de andere netwerkpartners zorg je voor een goede en betrokken deelname van deze groep.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Externe is inzetbaar vanaf 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023 voor 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 april 2023 inzetbaar is voor 16 uur per week.

In je CV en motivatiebrief is in elk geval het volgende terug te vinden:
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde, en als zodanig erkende, HBO opleiding. Benoem de naam van de opleiding, de plaats, de studierichting en het afstudeerjaar.


Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. De functies lijnmanager, programmamanager en projectmanager/projectleider vallen hier niet onder.

Onder een proces verstaan wij: de aanpak voor een complex gemeenschappelijk probleem waar verschillende partijen met verschillende belangen nodig zijn voor een oplossing.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de private en publieke stakeholders benoemen en de uiteenlopende en soms tegengestelde belangen beschrijven.


Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager met de eindverantwoordelijkheid voor een project / programma op het gebied van energietransitie of daar nauw mee samenhangend.

Onder een project / programma verstaan wij: een tijdelijke organisatie om binnen gestelde condities een van te voren gedefinieerd resultaat op te leveren. Een transitie is een structurele verandering. Met energietransitie bedoelen wij hier de verandering van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie, inclusief energiebesparing. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager. Graag specifiek aandacht voor het beschrijven van de eindverantwoordelijkheden.


Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet. Graag beschrijven in welke rol u deze ervaring heeft opgedaan.


Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.


25%
Externe heeft aantoonbaar ervaring met het werken in netwerkorganisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe kan minimaal 3 projecten/programma’s beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken in netwerkorganisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) (10 punten)
Externe kan 2 projecten/programma/s beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken in netwerkorganisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) (6 punten)
Externe kan 1 project/programma beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken in een netwerkorganisatie (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) (4 punten)
Externe heeft geen ervaring met het werken in netwerkorganisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) (0 punten)


25 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe kan minimaal 3 projecten/programma’s beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen (10 punten)
Externe kan 2 projecten/programma/s beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen (6 punten)
Externe kan 1 project/programma beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen een complexe omgeving, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen (4 punten)
Externe heeft geen ervaring binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen (0 punten)


20 %
Externe heeft aantoonbaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De eerder genoemde ervaring bij de eisen mag ook hier worden gebruikt voor de toelichting op dit gunningscriterium.

Externe heeft minimaal 10 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten (10 punten)
Externe heeft 7 tot 10 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten (8 punten)
Externe heeft 5 tot 7 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten (6 punten)
Externe heeft 3 tot 5 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten (4 punten)


20 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe kan minimaal 3 projecten/programma’s beschrijven waaruit ervaring blijkt met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren (10 punten)
Externe kan 2 projecten/programma/s beschrijven waaruit ervaring met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren (6 punten)
Externe kan 1 project/programma beschrijven waaruit ervaring blijkt met het organiseren van een samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren (4 punten)
Externe heeft geen ervaring met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren (0 punten)


10 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring in de publiek-private samenwerking, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De eerder genoemde ervaring bij de eisen mag ook hier worden gebruikt voor de toelichting op dit gunningscriterium.

Externe heeft minimaal 10 jaar ervaring in de publiek-private samenwerking (10 punten)
Externe heeft 7 tot 10 jaar ervaring in de publiek-private samenwerking (8 punten)
Externe heeft 5 tot 7 jaar ervaring in de publiek-private samenwerking (6 punten)
Externe heeft 3 tot 5 jaar ervaring in de publiek-private samenwerking (4 punten)

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
VERBINDEN: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen op te zoeken en bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Je houd van samenwerken, je bent in staat mensen te verbinden en contacten te versterken.
INSPIREREN: Je weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren. Je bent altijd op zoek naar kansen, je denkt in oplossingen en je durft fouten te maken (en je fouten toe te geven).
FLEXIBILITEIT: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken. Daarnaast beschik je over een handson mentaliteit (aanpakker) met kennis van zaken en ben je in staat te denken in abstracties om concrete doelen en projecten te verdiepen en er partijen bij te betrekken. Je kunt tussen de regels door lezen en zaken relativeren (indien nodig met humor). Je staat open om feedback te ontvangen en je kunt ook feedback geven.
COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het proces / programma. Je kunt goed luisteren. Tevens ben je empatisch en sensitief. Je kunt anderen ervan overtuigen (als dat nodig is) dat we de ambities kunnen halen/waarmaken.
De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
Voldoet onvoldoende aan competentie – 0 punten
In totaal zijn er vier (4) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 40 punten scoren.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 9 februari 2023. Gelieve hier rekening mee te houden.

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week.

Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de Externe in aanmerking komt voor een interview.

Geheimhoudingsverklaring

Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij Provincie Gelderland.

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen Externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

CO2 resultaten

Provincie Gelderland is gecertificeerd op de CO2 prestatieladder, trede 5. In het kader van deze certificering worden CO2 resultaten gemonitord (waarvoor we de CO2 resultaten van onze Opdrachtnemers nodig hebben). Op verzoek van provincie Gelderland dient u op transparante wijze de gevraagde CO2 resultaten te verstrekken met betrekking tot uw vervoersbewegingen (voor zover dit relevant is voor uw Opdracht én benodigd is voor de berekening van onze CO2 resultaten). Indien u deze CO2 resultaten zelf (nog) niet monitort, moet u deze naar uw beste inschatting verstrekken. We verwachten in ieder geval dat externe kan aangeven welk(e) vervoersmiddel(en) er ingezet zijn voor deze Opdracht, of deze CO2 neutraal zijn (of niet) én een globale inschatting van het aantal afgelegde kilometers voor deze Opdracht.

Verbod op Russische betrokkenheid

Op basis van het vijfde sanctiepakket van de Europese Unie is het de provincie Gelderland niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen. De provincie Gelderland sluit een leverancier uit indien er sprake is van Russische betrokkenheid. Door het indienen van een offerte verklaart leverancier naar eer en geweten dat er geen sprake is en zal zijn van Russische betrokkenheid bij deze offerte én bij de uitvoering van de Overeenkomst. Als na ontvangst van de offerte of na gunning van de opdracht uit ons eigen onderzoek blijkt dat (mogelijk) sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan zal de provincie Gelderland u alsnog verzoeken ondersteunende documentatie te overleggen voor uw standpunt dat géén sprake is van Russische betrokkenheid bij uw onderneming.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.