Vacature ZZP Opdracht: Projectmanager Dijkversterkingsproject – 36 uren per week – Waterschap Rivierenland – 24+ maanden – Tiel Freelance

ZZP Opdracht: Projectmanager Dijkversterkingsproject – 36 uren per week – Waterschap Rivierenland – 24+ maanden – Tiel Freelance

Voor Waterschap Rivierenland zoekt Mast Nederland een Projectmanager Dijkversterkingsproject Sprok Sterreschans Heteren. Reageren op deze vacature kan tot 07 december 2022 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9031
Datum vacature 22/11/2022

De opdrachtgever

Voor Waterschap Rivierenland zoekt Mast Nederland een Projectmanager Dijkversterkingsproject Sprok Sterreschans Heteren. Reageren op deze vacature kan tot 07 december 2022 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Klant: Waterschap Rivierenland
Opdracht: Projectmanager Dijkversterkingsproject Sprok Sterreschans Heteren

Uren per week: minimaal 36 uren per week, dit aantal kan fluctueren. Hierin ben jij flexibel.

Toelichting: Het betreft een functie voor minimaal 36 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Start: Zo spoedig mogelijk. Voorkeur heeft 2 januari 2023. Inwerken / starten kan eerder in overleg.

Looptijd:
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject SSH. De verkenningsfase start op 1 januari 2023 en eindigt naar verwachting op 31 december 2024. Optioneel is het mogelijk de Overeenkomst te verlengen voor de duur van de daaropvolgende planuitwerkingsfase (ca. 2 jaar) en daarna voor de realisatiefase (ca. 2 jaar). Dit onder gelijkblijvende voorwaarden. Bij een tussentijdse beëindiging wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 112,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Waterschap Rivierenland
Wij zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. Dat zijn onze belangrijkste taken. Welke concrete werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden horen daarbij?


Sterke dijken
Wat?
Wij zorgen dat dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden.

Waarom?
Als de dijken doorbreken, loopt een groot deel van ons leefgebied onder water. Dus wij houden de dijken sterk. Zodat wij áchter die dijken veilig kunnen leven. Nu en in de toekomst.

Hoe?
Vernieuwing: we gebruiken de nieuwste inzichten en innovatieve technieken om de dijken klaar te maken voor de toekomst.
We controleren regelmatig of de dijken niet beschadigd zijn. Waar nodig versterken we de dijken.
Controle en handhaving: wij hebben regels opgesteld voor iedereen die woont en werkt bij dijken (de keur). We controleren regelmatig of die nageleefd worden (de schouw).
Wij dringen de populatie muskus- en beverratten terug tot aan de landsgrens. Muskus- en beverratten graven lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken.


Voldoende water
Wat?
Wij zorgen dat het water op peil staat: niet te hoog, niet te laag. En voldoende voor mens, dier en plant.

Waarom?
Is het waterpeil te hoog? Dan ontstaat er wateroverlast. Is het waterpeil te laag? Dan hindert dit agrariërs, scheepvaart, planten en dieren.

Hoe?
Om voldoende water te garanderen, gebruiken we 207 gemalen en 1.890 stuwen.

Daarnaast zorgen we voor onderhoud van sloten zodat het water goed stroomt. En we richten waterbergingslocaties in en leggen natuurvriendelijke oevers aan.


Schoon water
Wat?
Wij zorgen voor schoon oppervlaktewater.

Waarom?
We kunnen niet zonder schoon oppervlaktewater:

Voor ons milieu, planten en dieren
Om van te genieten, bijvoorbeeld om in te zwemmen of op te varen
Hoe?
Wij zorgen voor schoon oppervlaktewater door:

Rioolwater te zuiveren;
Vervuiling door lozingen te voorkomen;
Natuurvriendelijke oevers en vistrappen aan te leggen (voor een natuur in balans);
Geïmporteerde planten en dieren te bestrijden, zodat ze andere niet verdringen.


Vaarwegbeheer
Wat?
We zorgen dat vaarwegen veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden. Dit doen we op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard.

Waarom?

Iedereen heeft het recht om te genieten van en op het water. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat omwonenden, planten en dieren daar geen last van hebben.

Hoe?
Controle: bijvoorbeeld of er geen te jonge bestuurders achter het stuur van een boot zitten. Of boten op de juiste manier aan- en afmeren, zonder schade aan het milieu. En of boten niet te luid zijn of te snel varen.
Handhaving: zien wij dat regels overtreden worden? Dan kunnen wij bijvoorbeeld boetes opleggen.

Wegbeheer
Wat?
Wij zijn ook verantwoordelijk voor polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het is onze taak die begaanbaar en veilig te houden voor auto’s en fietsers.

Waarom?
Er is een landelijke doelstelling om het aantal ernstige verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Daar sluiten wij natuurlijk van harte bij aan.

Hoe?
We houden het wegdek heel, maaien wegbermen en onderhouden bruggen en duikers. Daarnaast strooien we wanneer het glad is.


Crisisbeheersing
Wat?
Wij hebben ons voorbereid op 4 soorten calamiteiten:

(Dreigende) overstroming door extreem hoog water op de grote rivieren. Zodanig dat zelfs de dijken het niet meer aankunnen.
(Dreigende) overstroming in de polder door extreme neerslag. Zodanig dat er meer regen valt dan kan worden afgevoerd.
Vervuiling van het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld door illegale lozingen.
Uitval van gemalen, zuiveringsinstallaties of andere installaties die we nodig hebben om onze taken uit te voeren.
Waarom?
Elk van bovenstaande scenario’s is een (ernstige) bedreiging van de veiligheid en gezondheid van mens en milieu.

Hoe?
Wij hebben een Calamiteiten Zorgsysteem opgesteld. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat er moet gebeuren en wie dat regelt. Zowel op het gebied van preventie, voorbereiding, bestrijding en nazorg.

Anders gezegd: als er morgen een calamiteit is, weten wij precies wat we moeten doen.


Kortom: Waterschap Rivierenland
Nederlanders hebben een sterke band met water. Dat geldt zeker voor onze unieke regio tussen de grote rivieren. Met haar fraaie dorpen, steden, dijken en water. Dat water biedt zoveel moois, maar maakt ook kwetsbaar. Met een tekort aan schoon water kunnen gewassen niet groeien. En kunnen we niet veilig zwemmen en varen. Te veel water kan huizen doen overstromen en de natuur schade toebrengen.

Hoe zorgen we voor een goede balans met het water? Geen makkelijke opgave. Zeker nu het weer extremer wordt. Bij WSRL werken we met z’n allen aan sterke dijken en aan de kwaliteit en het peil van ons water. Elke dag weer, zodat het water onze vriend blijft.

Water is krachtig en flexibel. Dat zijn wij ook. Als het water zich tegen ons keert, tonen we onze kracht. Bij hevige regenval of vervuiling bijvoorbeeld. Dan weet iedereen wat hem of haar te doen staat. We zijn aanpakkers: met de handen uit de mouwen aan de slag. Tegelijkertijd zijn we flexibel. Altijd op zoek naar verbetering van onze organisatie, onze mensen en ons werk.

De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatverandering heeft enorme gevolgen op ons landschap. Initiatieven van burgers, bedrijven en overheden raken vaker ons werk. En het belang van data en nieuwe technologie neemt razendsnel toe. We zullen samen moeten uitvinden wat al deze ontwikkelingen precies voor ons betekenen. Daartoe halen we doorlopend nieuwe kennis en kunde naar binnen.

De omgeving waarin wij werken is van iedereen. We zoeken steeds vaker de samenwerking op met burgers, bedrijven en andere overheden. Dat voelt soms nog onwennig aan, maar leidt vaak tot mooie, nieuwe oplossingen. Het verbinden van onze opgave aan de opgaven van anderen vergt inlevingsvermogen, een flexibele instelling en inventiviteit. Dit zijn onmisbare eigenschappen om onze belangrijke positie op het gebied van waterbeheer te behouden.

Als wij ons werk goed doen helpen we iedereen in ons gebied. Of je hier nu woont, werkt of recreëert. Wij zijn elke dag in beweging om te zorgen voor de juiste balans in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland. En daar zijn we heel trots op!


Functieprofiel
Functieprofiel
WSRL is op zoek naar een Projectmanager dijkversterking welke het dijkversterkingsproject Sprok Sterrenschans Heteren gaat managen De projectmanager zal functioneel een IPM team aansturen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Kenmerkend voor de aanpak van onze grote dijkversterkingsopgaven is dat we samen met alle actoren actief innoveren. Zowel op technisch vlak als op het gebied van samenwerking met o.a. de marktpartijen.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De continu veranderende ‘omgeving’ binnen de projecten is een belangrijk facet waar de projectmanager goed op weet in te spelen door de omgeving te betrekken, belangen en wensen te achterhalen en verwachtingen goed te managen. Omdat de dijkversterkingsprojecten kunnen rekenen op grote (interne) bestuurlijke belangstelling, weet de projectmanager precies hoe je de juiste aanpak kiest en waar nodig bijstelt. De ontwikkelingen in het vakgebied projectmanagement staan niet stil en wij verwachten hierbij van de projectmanager een proactieve bijdrage. Het project Sprok Sterrenschans Heteren zal vanaf januari 2023 de verkenningsfase ingaan.

Ingangsdatum & duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject SSH. De verkenningsfase start op 1 januari 2023 en eindigt naar verwachting op 31 december 2024. Optioneel is het mogelijk de Overeenkomst te verlengen voor de duur van de daaropvolgende planuitwerkingsfase (ca. 2 jaar) en daarna voor de realisatiefase (ca. 2 jaar). Dit onder gelijkblijvende voorwaarden.

De verwachte ingangsdatum van de Overeenkomst is 2 januari 2023 of zoveel later als overeengekomen.

Ureninzet
Het betreft een functie voor 36 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Overige eisen:
Waterschap Rivierenland kan vragen om het invullen van een document waarin onderstaande door u wordt beantwoord. Dit document wordt u dan toegezonden na uw inschrijving (en u door de eerste selectie bent gekomen):


Minimaal een afgeronde Hbo+/Wo opleiding.
Geef een korte omschrijving. Vermeld in de omschrijving in ieder geval:
Functie en/of project dat is uitgevoerd waar de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
Periode waarin de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
Inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.


“Minimaal tien jaar aantoonbare ervaring waarvan minstens vijf jaar als projectmanager in complexe en omvangrijke ruimtelijke/infrastructurele projecten.

Geef een korte omschrijving. Vermeld in de omschrijving in ieder geval:
Functie en/of project dat is uitgevoerd waar de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
Periode waarin de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
Inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.”


“Minimaal ervaring in één fase van een project volgens het IPM-model en het aansturen van IPM projectteams.

Geef een korte omschrijving. Vermeld in de omschrijving in ieder geval:
Functie en/of project dat is uitgevoerd waar de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
Periode waarin de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
Inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.”WSRL toetst op basis van het ingediende Curriculum Vitae of een kandidaat aan de gestelde minimumeisen voldoet. Indien een kandidaat niet voldoet aan bovenstaande minimumeisen vindt uitsluiting van verdere deelname plaats.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling (35% van de weging).

Overige Wensen:
Waterschap Rivierenland kan vragen om het invullen van een document waarin onderstaande door u wordt beantwoord. Dit document wordt u dan toegezonden na uw inschrijving (en u door de eerste selectie bent gekomen):


Training/opleiding projectmanagement afgerond.


Ervaring met het leiden van een HWBP dijkversterkingsproject in de rol van projectmanager.


Ervaring met het functioneel aansturen van projectmedewerkers.


Ervaring met bestuurlijk besluitvormingsproces en opstellen projectdocumenten.


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Tijdens het interview wordt gelet op hoe de kandidaat past binnen:
1. De functie (in relatie tot vaardigheden (competenties), werkervaring, kennis & opleiding, uitgevraagde Criteria);
2. De organisatie WSRL (passend binnen organisatie en/of (project)team, rol van kandidaat binnen het project/opdracht; cultuur);
3. De strategie (visie op uitvoering opdracht; hoe ziet kandidaat het project/opdracht);
4. Houding en gedrag.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

Gedragscode voor medewerkers Waterschap Rivierenland
Binnen WSRL geldt de Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011. Deze Gedragscode is ook van toepassing inzake deze opdracht. De gedragscode is bedoeld als leidraad voor integer handelen door waterschapsmedewerkers. Onderdeel van deze Gedragscode is (schijn van) belangenverstrengeling. Voor overheidsmedewerkers is het van belang iedere (schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan. Om die reden is in de Gedragscode bepaald dat ex- medewerkers van WSRL binnen een termijn van twee jaar na datum van ontslag, direct of via een bemiddelingsbureau niet mogen worden ingehuurd voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van WSRL. Van deze regel kan alleen na instemming door de secretaris directeur van WSRL worden afgeweken.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.