Vacature ZZP Opdracht: Planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed – 24 / 32 uren per week – provincie Gelderland – 30 mnd

ZZP Opdracht: Planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed – 24 / 32 uren per week – provincie Gelderland – 30 mnd

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Planner / Uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Reageren op deze vacature kan tot 06 december 2022 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9025
Datum vacature 21/11/2022

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Planner / Uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Reageren op deze vacature kan tot 06 december 2022 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Standplaats
Provinciehuis te Arnhem en thuiswerken
Startdatum
02-01-2023
Einddatum
31-12-2023
Optie tot verlenging
3 x 6 maanden
Uren per week
24 – 32 uur
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 52,50 – € 82,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Gelderland heeft als doelstelling om een reductie van 55% van de CO2-emissie in 2030 ten opzichte van het peiljaar 1990. Alle sectoren moeten daar een bijdrage aan leveren. In de gebouwde omgeving ligt de opgave om 2 Megaton CO2 te besparen. Eigenaren van het maatschappelijk vastgoed vormen een belangrijke doelgroep, niet alleen vanwege de verduurzaming van de gebouwen zelf, maar ook vanwege de voorbeeldfunctie die de eigenaren van de gebouwen hebben.

In het kader van het “Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed” heeft de provincie subsidie gekregen van het rijk. Dit programma genaamd Klimaatklaar Gelderland richt zich op de kleine vastgoedeigenaren in verschillende sectoren, te weten het primair en voortgezet onderwijs, de zorginstellingen, de culturele anbi’s, de organisaties met een publieksfunctie zoals club- en buurthuizen, de religieuze en levensbeschouwelijke instellingen en de gemeenten tot 50.000 inwoners. Het programma helpt en stimuleert eigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. In samenspraak met deze vastgoedeigenaren worden binnen het programma adviezen opgesteld over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, over bijbehorende investeringen, over de effecten bezien vanuit de opbrengsten (verlaging exploitatielasten, etc.) en over mogelijkheden voor financiering (met subsidieoverzicht). In totaal moeten minimaal 100 organisaties ondersteuning krijgen via dit programma dat loopt tot en met december 2023 (en wordt mogelijk verlengd tot 2025). Duurzaamheid is een ruim begrip en hoewel er allerlei verbijzonderingen toe te voegen zijn – zoals afvalreductie en biodiversiteit – gaat het primair om energie-besparing.

Om het eerste resultaat van 100 vastgoedeigenaren in 2023 te behalen, is een projectopdracht geformuleerd. Deze opdracht wordt in projectteam-verband uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit de projectleider, de coaches/adviseurs voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, de project experts (technisch/financiële facilitators), de planneer/uitvoerder, de communicatieadviseur en de ondersteuner. Het team wordt aangestuurd door de projectleider. Het team is vorig jaar gestart en is op zoek naar uitbreiding van de functie van planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

De planner/uitvoerder is iemand die weet hoe het is om overzicht te houden en die vanuit inhoudelijke kennis op dit gebied zijn/haar hands on bijdrage levert. De planner/uitvoerder vindt het in deze afwisselende functie leuk om de coaches/adviseurs het voorbereidende werk uit handen te nemen zodat zij volop in contact en gesprek met de vastgoedeigenaar kunnen zijn en hun aandacht kunnen focussen op de ondersteuning om daadwerkelijk te verduurzamen. De uitvoerder onderhoudt ook zelf contacten met de vastgoedeigenaar. De planner/uitvoerder kan bovendien de experts ondersteunen in hun rapportages en eventueel extra in te kopen expertise organiseren. De planner/uitvoerder ondersteunt ook in gegevensbeheer.

De planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed is onafhankelijk, voert zelf geen duurzame maatregelen uit en heeft geen directe banden met leveranciers en ontvangt geen vergoedingen van leveranciers voor het aandragen van klanten.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De planner/uitvoerder is de spelverdeler van het ontzorgingsprogramma Klimaatklaar Gelderland. Hij/zij bewaakt het teamproces tussen de coaches/adviseurs, de experts en de ondersteuners. De planner/uitvoerder:

verricht voorbereidende werkzaamheden zoals het inplannen van nieuwe afspraken, zodat de coaches zich kunnen richten op de inhoud;
heeft ervaring op het gebied van de verduurzaming van vastgoed en kan de afstemming en vertaalslag die nodig is naar de vastgoedeigenaar goed ondersteunen;
gaat of gaat desgewenst mee naar de organisaties met maatschappelijk vastgoed;
weet de werkzaamheden van de diverse teamrollen mee te bewaken;
levert desgewenst een bijdrage aan diverse overzichten en rapportages, ook van technisch financiële aard.
Om kennis te delen en de voortgang te bewaken is er regelmatig overleg binnen het projectteam. Daarnaast zal de planner/uitvoerder actief participeren in het kennis- en leernetwerk van het ontzorgingsprogramma binnen Nederland.

Verwacht wordt dat de planner/uitvoerder in staat is om binnen “gelimiteerde tijd” zijn/haar werkzaamheden uit te voeren en verwacht wordt dat hij/zij een waardevolle hans on uitvoerder en bewaker van de werkzaamheden in het team is.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Externe is inzetbaar vanaf 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor 24 – 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 3 maal een periode van 6 maanden.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 maart 2023 inzetbaar is voor 24 – 32 uur per week.

Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.


Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde MBO opleiding.

Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de studierichting en het jaar waarin het diploma is behaald.


Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring binnen het vakgebied van verduurzamen van vastgoed.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet. Graag de rol(len) vermelden waarin deze ervaring is opgedaan.


Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2017- heden) met ( telefonische) acquisitiegesprekken en kan aantonen dat het doel van de contacten tot resultaat heeft geleid.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.


Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2017 – heden) met het werken met planning- en/of rekentools.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.


Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.


40%
Externe beschikt aantoonbaar over inhoudelijke materiedeskundigheid op het vakgebied van verduurzaming en is in staat het tot stand komen van een businesscase voor verduurzaming te volgen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe heeft tenminste 2 jaar ervaring waaruit inhoudelijke materiedeskundigheid op het vakgebied van verduurzaming blijkt en is dus in staat het tot stand komen van een businesscase voor verduurzaming te volgen (10 punten)
Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring waaruit inhoudelijke materiedeskundigheid op het vakgebied van verduurzaming blijkt en is dus in staat het tot stand komen van een businesscase voor verduurzaming te volgen (6 punten)
Externe heeft geen ervaring waaruit inhoudelijke materiedeskundigheid op het vakgebied van verduurzaming blijkt (0 punten)


30 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met een gedifferentieerde groep aan vastgoedeigenaren (kleine gemeenten, zorgorganisaties, buurthuizen, scholen, culturele, kerkelijke en/of levensbeschouwelijke organisaties) en is bekend met de verschillen in handelswijze en in hun bedrijfsvoering, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek de verschillende vastgoedeigenaren benoemen.

Externe heeft ervaring met alle 5 van de genoemde gedifferentieerde groep aan vastgoedeigenaren (kleine gemeenten, zorgorganisaties, buurthuizen, scholen, culturele, kerkelijke en/of levensbeschouwelijke organisaties) en is bekend met de verschillen in handelswijze en in hun bedrijfsvoering (10 punten)
Externe heeft ervaring met 3 of 4 van de genoemde gedifferentieerde groep aan vastgoedeigenaren (kleine gemeenten, zorgorganisaties, buurthuizen, scholen, culturele, kerkelijke en/of levensbeschouwelijke organisaties) en is bekend met de verschillen in handelswijze en in hun bedrijfsvoering (6 punten)
Externe heeft ervaring met 1 of 2 van de genoemde gedifferentieerde groep aan vastgoedeigenaren (kleine gemeenten, zorgorganisaties, buurthuizen, scholen, culturele, kerkelijke en/of levensbeschouwelijke organisaties) en is bekend met de verschillen in handelswijze en in hun bedrijfsvoering (4 punten)
Externe heeft geen ervaring met genoemde gedifferentieerde groep aan vastgoedeigenaren ((kleine gemeenten, zorgorganisaties, buurthuizen, scholen, culturele, kerkelijke en/of levensbeschouwelijke organisaties) (0 punten)


30 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het plannen en het beheersen van werkprocessen (workflow), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe kan tenminste 3 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het plannen en het beheersen van werkprocessen (workflow) (10 punten)
Externe kan 1 of 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het plannen en het beheersen van werkprocessen (workflow) (6 punten)
Externe heeft geen ervaring met het plannen en het beheersen van werkprocessen (workflow) (0 punten)


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Plannen en organiseren: Je bepaalt op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties. Bovendien geef je tijd en middelen aan om deze doelen te kunnen bereiken. Je werkt systematisch en zorgvuldig in het bijhouden van afspraken en e-mail. Je bewaakt het proces.
Initiatief / pro-actief / hands on – mentaliteit: Je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant/collega en handelt hiernaar. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht. Je wil verbeteren en denkt vooruit. Je bent een initiator met verantwoordelijkheidsgevoel. Een echte doener.
Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.
Zorgvuldigheid / Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
Verbinden (gericht op samenwerking): Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Je raadpleegt en betrekt anderen, informeert anderen pro-actief en stemt af met anderen. Je werkt goed samen in een team.
De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
Voldoet onvoldoende aan competentie – 0 punten

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.