Vacature ZZP Opdracht: Projectleider Open & toegankelijke overheidsinformatie – 24 uren per week – gemeente Leiden – 28 maanden freelance

ZZP Opdracht: Projectleider Open & toegankelijke overheidsinformatie – 24 uren per week – gemeente Leiden – 28 maanden freelance

Voor de gemeente Leiden zoekt Mast Nederland een Projectleider Open & toegankelijke overheidsinformatie. Reageren op deze vacature kan tot Zondag 21 augustus 2022 om 16:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 8012
Datum vacature 04/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Leiden zoekt Mast Nederland een Projectleider Open & toegankelijke overheidsinformatie. Reageren op deze vacature kan tot Zondag 21 augustus 2022 om 16:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie
Projectleider Open & toegankelijke overheidsinformatie (gezamenlijke implementatie Wet open overheid (Woo), Wet elektronische publicaties (Wep) en Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO)

Inhuur periode:
4 maanden

Verlenging mogelijk:
Ja, met meerdere opties tot verlenging van 6 keer 4 maanden

Uren per week:
24 uur per week

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 100,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

In deze opdrachtomschrijving schetsen wij wat er nog moet gebeuren op het gebied van de gezamenlijke implementatie van de Wet open overheid, de Wet elektronische publicaties en het Besluit digitale toegankelijkheid. De gemeenten zijn in februari 2022 gestart met het opstellen van een gezamenlijk projectplan, onder leiding van een externe projectleider. De huidige opdracht betreft een vervolgopdracht waarbij de nieuw aan te trekken projectleider of programmamanager op basis van een reeds opgesteld Plan van Aanpak verder aan de slag kan met het uitwerken van het project of programma (hierna kortheidshalve: project) en de diverse onderdelen daarvan.

Allereerst geven we een korte inhoudelijke inleiding op de 3 wettelijke kaders die aanleiding vormen voor het uitvoeren van dit implementatieproject.

1. Wet Open Overheid (Woo)
De Woo is halverwege oktober 2021 na geruime tijd door de Eerste Kamer vastgesteld en is op 1 mei 2022 in werking getreden. Daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen. Het belangrijkste verschil tussen de Wob en de Woo is dat bestuursorganen verplicht zijn om elf categorieën documenten gefaseerd actief openbaar te maken. Daarnaast eist de Woo dat de digitale informatiehuishouding op orde is. De plicht om op verzoek informatie te openbaren zoals ook in de Wob van toepassing (passieve openbaarmaking), is blijven bestaan. Ook rust er op bestuursorganen een inspanningsverplichting om bepaalde categorieën documenten waaronder handhavingsbeleid actief te openbaren.

De Woo bestaat aldus uit twee nieuwe elementen:
a) het actief openbaar maken van documenten in elf informatiecategorieën;
b) het op orde brengen van de informatiehuishouding.

2. Wet elektronische publicaties (Wep)
De Wet elektronische publicaties is per 1 juli 2021 in werking getreden en verplicht overheden om bepaalde soorten documenten te ontsluiten in het digitale Gemeenteblad dat op www.officielebekendmakingen.nl in te zien valt.

3. Besluit digitale toegankelijkheid overheid
De Europese Unie heeft de Europese Richtlijn Digitale Toegankelijkheid opgesteld, die is in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) omgezet naar Nederlandse wetgeving. Hierdoor zijn gemeenten verplicht om hun websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten actief digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Doel is mensen met een functiebeperking betere toegang te geven tot digitale dienstverlening van de overheid.

Overheidsinstanties moeten sinds 23 september 2020 hun websites op orde hebben, en sinds juni 2021 hun apps.

Verkenningen
Voor alle drie de wettelijke kaders geldt dat er in een eerder stadium een zogenaamde ‘verkenning’ is uitgevoerd – een inhoudelijk diepgaande impactanalyse: wat betekenen deze kaders inhoudelijk én voor onze organisaties.

Gezamenlijke aanpak
De regionale keuze is gemaakt om alle verplichtingen die voortvloeien uit de drie hierboven toegelichte wettelijke kaders mee te nemen in dit implementatieproject. De opzet is dus een gezamenlijk en gecoördineerd implementatieproject voor de Woo, Wep en BDTO.

Waar komt deze keuze uit voort ?
We merken dat de inhoudelijke verplichtingen zodanig met elkaar samenhangen dat het niet goed voelt om de implementaties ‘los te knippen’ van elkaar. Alle drie de wettelijke kaders gaan over hoe transparant en toegankelijk (op informatiegebied althans) wij als overheid willen zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat alle drie de wettelijke kaders vanuit dezelfde gedachte op zijn geschreven. Het lijkt ons daarom niet alleen logisch, maar zelfs resultaatversterkend werken als je de implementatie van die drie wettelijke kaders gezamenlijk oppakt.
Bijvoorbeeld: een deel van de inventarisatie die je in het kader van de Woo én Wep gaat doen om in kaart te brengen hoe bepaalde type documenten nu gepubliceerd worden, en hoe dit in de toekomst moet, valt samen omdat het om dezelfde type documenten gaat (o.a. beleidsregels). Onze inschatting is dat een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden op eenzelfde manier samenvalt of minstens invloed heeft op elkaar.

Ook indien je niet zozeer kijkt naar ‘wat er moet’ maar meer naar ‘wat we willen’ hangen die drie wettelijke kaders met elkaar samen. Stel dat je in het kader van de Woo al vroegtijdig wil voldoen aan één van de verplichtingen, namelijk het publiceren van Wob-/Woo-verzoeken op onze eigen website, loop je aan tegen de toegankelijkheidseisen van de website die voortvloeien uit het BDTO.

Daar waar we de Woo, Wep en BDTO in één project willen onderbrengen, geldt dat in principe niet voor de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Waar de Woo en de Wep gaan over onze informatie naar buiten toebrengen en BDTO over de manier waarop we dat doen, gaat de Wmebv over informatie van onze klanten naar binnen laten komen. De overeenkomst is wel dat Team Informatiebeheer en archivering en het documentmanagementsysteem JOIN in alle wetten een grote rol hebben. Daarnaast zijn veel werkzaamheden die in het kader van de BDTO worden opgepakt ook nodig voor de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Het is daarom raadzaam om te zorgen voor verbinding tussen de projecten.

Relatie tussen uitfasering CE-wall en de drie nieuwe wetten
De uitfasering van CE-wall, het huidige verouderde mailarchief systeem, valt niet binnen de scope van dit project, maar is wel gerelateerd. CE-wall voldoet niet aan de Archiefwet en de AVG en (straks) ook niet aan de Woo en de Wep. Komend halfjaar wordt een alternatief geïmplementeerd. Dit moet voldoen aan het nieuwe beleid omtrent informatiehuishouding, dat ook voor de Woo en de Wep nodig is.

Resultaten
Met dit project worden verschillende producten gerealiseerd. De onderhavige uitvraag betreft met name de uitvoerende fase. De voorbereidende fase is bijna afgerond en heeft geresulteerd in een Plan van Aanpak dat op dit moment nog moet worden goedgekeurd door de regionale stuurgroep..

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Voor ons staat het vast dat, omdat de implementatie van de Woo en BDTO een maatschappelijke opgave is, het eigenaarschap bij de gemeenten ligt. Ook de kennis van de organisatie en de werkprocessen is aanwezig bij de gemeenten. Vanuit de vier gemeenten is daarom één regionaal opdrachtgever benoemd, te weten afdelingsmanager Strategie, Middelen en Control van gemeente Leiden, Richard Vrieling.
De kennis en kunde wat betreft het leiden van projecten en de informatiehuishouding is daarentegen aanwezig bij het Servicepunt71. De projectmanager zal daarom aangetrokken worden door Servicepunt71 en onder regie van de regionaal opdrachtgever opereren. Tezamen zullen zij een keuze maken in (verdere) projectstructuur en – aansturing.

Gelet op de reeds zeer ruime voorbereidingstijd van dit project, willen we hier graag aanstippen dat de projectstructuur en -aansturing daadwerkelijk helpend moeten zijn bij de realisatie van de projectresultaten. Dat geldt natuurlijk altijd, maar zeker deze drie onderwerpen verdienen het om éindelijk mee aan de slag te gaan. Kennelijk hebben alle drie de onderwerpen het risico in zich dat er lang wordt geanalyseerd en over gesproken, maar dat het daadwerkelijk opstarten van de uitvoering op zich laat wachten. Ons dringende advies aan opdrachtgever en projectleider is daarom dan ook dat zij deze voorgeschiedenis meenemen bij het maken van keuzes wat betreft de projectstructuur en -aansturing.

Sturing en afstemming
Uitgangspunten voor de inrichting van de sturing en afstemming op dit project:

 • Een Leidse stuurgroep in te richten, waarin de managers/belangrijke vertegenwoordigers van de

verschillende betrokken disciplines zitten (Team Informatiebeheer en archivering,
Informatiemanagement, organisatie-/werkproces adviseur, Juridische zaken)

 • Voor regionale afstemming de regionale stuurgroep te gebruiken.
 • Een gebruikersgroep in te richten met medewerkers uit de lijn, zodat de lijntjes kort zijn
 • Voor de deelnemende gemeenten te kijken

– afhankelijk van onder meer ambitieniveau enbeschikbare capaciteit – of er bijvoorbeeld een coördinator of coördinerende werkgroep wordt aangewezen die verantwoordelijk is voor de lokale uitvoering van de maatregelen en als het ware onder de regionale projectmanager opereren.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

Verplichte Motivatiebrief; Zonder motivatiebrief heeft het geen zin om te reageren.

Je dient HBO / WO werk- en denkniveau hebben

Tenminste 3 jaar werkervaring hebben in een sturende rol, als leidinggevende, projectleider of programmamanager.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Indien ZZP: Een concurrerend ZZP uurtarief. Indien salariswens: Marktconform inschaling hierboven genoemd.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
35%
Weging motivatiebrief

50%
Weging gesprek

15%
Weging tarief

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
De kandidaat wordt voor het gesprek uitgenodigd wanneer deze is beoordeeld met een “8” of hoger voor het CV en motivatiebrief. De aanbestedende dienst wenst in het gesprek in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

 • Op een ondernemende en resultaatgerichte manier een implementatie kunnen laten slagen;
 • Open, eerlijk, tijdig en transparant communiceren naar alle betrokkenen: “doe wat je zegt en zeg wat je doet”;
 • Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden;
 • Politieke- en organisatiesensitiviteit hebben;
 • Flexibel zijn: “als het niet kan zoals het moet dan moet het zoals het kan”;
 • Lijnmanagement kunnen adviseren over optimalisatiemogelijkheden m.b.t. het werk(proces);
 • In staat de verschillende belangen en belanghebbenden te onderkennen en mogelijke tegenstellingen om te zetten naar heldere beslispunten;
 • Draagvlak kunnen creëren bij managers en medewerkers.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.