Vacature ZZP Opdracht: Technisch projectleider – 20 / 29 uren per week – Projectbureau Westergouwe – Gouda – 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Technisch projectleider – 20 / 29 uren per week – Projectbureau Westergouwe – Gouda – 36 maanden – Freelance

Voor Projectbureau Westergouwe (gemeente Gouda) zoekt Mast Nederland een Technisch projectleider. Reageren op deze vacature kan tot 23 augustus 2022 om 08:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
36 maanden
Optie

Code 7944
Datum vacature 03/08/2022

De opdrachtgever

Voor Projectbureau Westergouwe (gemeente Gouda) zoekt Mast Nederland een Technisch projectleider. Reageren op deze vacature kan tot 23 augustus 2022 om 08:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
36 maanden
Optie tot verlenging
6 maal 12 maanden
Uren per week
20 tot 29 (gemiddeld 24)

Start
Begin september (z.s.m.)
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Startersfunctie:
Nee. Taakzelfstandigheid is een vereiste, ‘learning on the job’ is niet aan de orde;

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 95,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Functiebeschrijving

Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en

Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.

Het Projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed en de overige betrokken marktpartijen. De

voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het Projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebied en wordt door middel van bestekken en (innovatieve) contracten gerealiseerd. Na de eerste oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het Projectbureau. Daarna wordt de openbare ruimte in beheer en onderhoud aan de gemeente Gouda overgedragen.

Je plaats in de organisatie
Het Projectbureau bestaat uit een compact team van circa 15 medewerkers. Je maakt onderdeel uit van het civiel team van het Projectbureau, onder andere bestaande uit een civiel manager, een civiel adviseur, een directievoerder en toezichthouders. Het civiel team ressorteert onder de projectdirecteur en is opgebouwd rond taakvolwassen professionals met ieder een eigen taakveld en verantwoordelijkheden, en een civiel manager die onder andere zorgdraagt voor de overall coördinatie binnen het team.

Opdracht / Wat zoeken we

De functie van Technisch projectleider bevat drie helder van elkaar te onderscheiden hoofdtaken:

1. Ontwerpleiding
Dit betreft het voorbereiden en opstellen van de ontwerpen voor de aan te leggen openbare ruimte. Je bent o.a. verantwoordelijk voor de conditioneringswerkzaamheden voor nieuwe deelgebieden, de civieltechnische planning, de diverse vergunningen (voor zover deze niet door de aannemers worden aangevraagd) en het, in samenwerking met collega’s (laten) uitwerken van deelontwerpen binnen de openbare ruimte.

2. Bouwcoördinatie
Als bouwcoördinator ben je namens het Projectbureau degene die nauw contact onderhoudt met alle aannemers en bouwers en maak je duidelijke en sluitende afspraken om te zorgen voor een efficiënt en veilig uitvoeringsproces.

3. Nutscoördinatie
Als nutscoördinator ben je namens het Projectbureau degene die nauw contact onderhoudt met de nutsbedrijven en verzorg je de voorbereiding van alle nutsvoorzieningen.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De Technisch projectleider draagt er zorg voor dat plannen en deeluitwerkingen zodanig worden uitgewerkt en voorbereid, dat deze vervolgens vlot en efficiënt in bestekken worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Dit behelst de volgende werkzaamheden:
Het verzamelen van alle relevante informatie en als professioneel opdrachtgever optreden in het (laten) uitvoeren van onderzoeken ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de grondverbetering, bouw- en woonrijp maken en als voeding voor aan te vragen vergunningen. Dit behelst dan onder andere geotechnisch onderzoeken, milieukundig bodemonderzoeken, NGE-onderzoek en ecologisch onderzoeken;

Als professioneel opdrachtgever kunnen optreden voor het (laten) uitwerken van deelontwerpen binnen de openbare ruimte, als verdere invulling van het eerder vastgestelde Definitief Ontwerp van die openbare ruimte. Dit gaat dan onder andere om kunstwerken, groen, speelplekken etc.;

Het opstellen en bewaken van de civieltechnische planningen en faseringsplannen;

Het begeleiden van en adviseren over aan te vragen vergunningen voor de civiele werkzaamheden van het Projectbureau en over vergunningaanvragen van derden;

Het coördineren van alle bouwactiviteiten van ontwikkelaars, bouwers en (eigen) aannemers tijdens de uitvoeringsfase. Deze coördinatie omvat ook het maken van goede en sluitende afspraken tussen het Projectbureau en alle aannemers en bouwers;

Het aansturen van de toezichthouder(s) op het toezicht houden op de gemaakte afspraken met aannemers en bouwers;

Het begeleiden en waar nodig aansturen van de voorbereidingen voor de aanleg van nutsvoorzieningen door nutspartijen.

Naast de bovenstaande specifieke taken zullen de volgende, meer algemene werkzaamheden deel uitmaken van deze functie:
Het tijdig en voldoende afstemmen binnen het civiel team en daarmee sturen op alle raakvlakken van je werk met de andere relevante uitvoerings- en beheertaken binnen dat team;
Het tijdig en correct aanleveren van alle informatie benodigd voor de coördinerende rol van de civiel manager en de opdrachtgeversrol van de projectdirecteur;
De verslaglegging van relevante vergaderingen en overleggen met belanghebbenden;
Als professionele opdrachtgever kunnen optreden in het begeleiden en aansturen van ingenieursbureaus en adviseurs;
Het adviseren van de opdrachtgever omtrent wijzigingen in het werk;
Een continue toetsing, keuring en evaluatie van werkzaamheden tijdens de uitvoering van werken;
Professionele budgetbeheersing en het tijdig signaleren dat budgetten en plafondbedragen dreigen te worden overschreden.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

1. Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief, dat geldt voor de gehele opdrachtduur.
2. Inschrijver is akkoord met het kunnen overleggen van een bewijs van voldoende bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering conform de algemene voorwaarden voorafgaand aan gunning;
3. ZZP’ers die op deze opdracht inschrijven hebben aannemelijk gemaakt dat zij zelfstandig ondernemer zijn o.a. door middel van opgave van hun andere huidige opdrachtgevers. Dit dient duidelijk naar voren te komen in het cv;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau op het gebied van RO, Civiele techniek of Projectmanagement;
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op de beschreven taakgebieden van de technisch projectleider;

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Rekening moet worden gehouden met een benodigde flexibiliteit in het aantal uren per week afhankelijk van de planning en samenloop in de deelprojecten.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in week 35 en/of 36 (31 augustus t/m 8 september).

De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
6. Indien ZZP: Een concurrerend ZZP uurtarief. Indien salariswens: Marktconform inschaling hierboven genoemd.
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in voorbereiding van gebiedsontwikkelingen blijkend uit- en onderbouwd in de meegezonden referenties (35 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van woongebieden in samenwerking met ontwikkelaars/bouwers en nutsbedrijven, blijkend uit- en onderbouwd in de meegezonden referenties (35 punten);
9. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als technisch projectleider (15 punten).

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Taakzelfstandigheid is een vereiste, ‘learning on the job’ is niet aan de orde;
Doortastendheid en niet terughoudend zijn in het aanspreken van aannemers op nakoming van afspraken;
Taakgericht, accuraat en gestructureerd werken;
Goede communicatieve vaardigheden;
Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden;
Proactief zijn;
Kunnen omgaan met onzekerheden;
Oog hebben voor de belangen van stakeholders en opdrachtgevers.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

De salarisschalen kan je hier vinden: https://www.caogemeenten.nl/cao-gemeenten/salaris-salaristoeslagen-en-vergoedingen#salaris, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens op of in geval van ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.