Vacature ZZP Opdracht: Toezichthouder Elektrotechnische Installaties (ETI) – 40 uren per week – provincie Gelderland – 36+ maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: Toezichthouder Elektrotechnische Installaties (ETI) – 40 uren per week – provincie Gelderland – 36+ maanden (ZZP)

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een ZZP Toezichthouder Elektrotechnische Installaties (ETI). Reageren op deze vacature kan tot 06 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP opdracht voor 36+ maanden, startend in 2022:

Functie:
ZZP

Code 6607
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een ZZP Toezichthouder Elektrotechnische Installaties (ETI). Reageren op deze vacature kan tot 06 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP opdracht voor 36+ maanden, startend in 2022:

Functie:
ZZP Toezichthouder Elektrotechnische Installaties (ETI)
Standplaats
Districtskantoren Warnsveld en Herveld, diverse projectlocaties en thuiswerken
Startdatum
03-01-2022
Einddatum
31-12-2023
Optie tot verlenging
3 x 12 maanden
Uren per week
40 uur

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 65 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De provincie Gelderland heeft als wegbeheerder van 1.160 kilometer provinciale weg de wettelijke taak en de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed beheer en onderhoud van de wegen en alles wat nog meer binnen ons eigendom valt. De afdeling Beheer & Onderhoud Wegen zorgt ervoor dat het provinciaal wegennet optimaal kan worden benut met inzet van innovatieve technieken en het realiseren van duurzame oplossingen.

Het team Assetbeheer Wegen (ABW) is verantwoordelijk voor de programmering van onderhoud en de uitvoering van technisch beheer en klein variabel en vast onderhoud aan de verschillende assets van provinciale wegen. De medewerkers binnen asset Elektrotechnische Installaties (ETI) leveren technische expertise op het gebied van elektrotechnische installaties in realisatieprojecten en verzorgen het technisch beheer van de elektrotechnische installaties.

In de provincie Gelderland wordt door aannemers preventief- en correctief onderhoud gepleegd aan de openbare straatverlichting en hieraan verbonden overige systemen (DRIS, DRIP, pompinstallaties, wegkantsystemen, verkeerscamera’s). De aannemer verricht hierbij zelfstandig werkzaamheden (onder andere vervanging defecte armaturen, vervanging schademasten, preventief onderhoud aan verdeelkasten). De administratieve afhandeling wordt verzorgd door de aannemer waarbij de toezichthouder een controlerende (risico gestuurde) functie heeft, zowel op locatie als administratief.

De opdracht betreft de inzet van 1 toezichthouder ETI die als ingehuurde medewerker van de provincie de werkzaamheden van de aannemer controleert, de meldingen die door de steunpunten betreffende ETI storingen gemeld worden afhandelt, samen met de aannemer, en de verdere administratieve afhandeling verzorgt.

In deze is de toezichthouder dan ook de rechterhand van de directievoerder.

Functietaken

Het dagelijks toezicht op de aannemer bij onderhoud van openbare verlichting en wegkantsystemen, het bijwonen van “stop” punten betreffende opleveren werkzaamheden door de aannemer en het overnemen van installaties na einde onderhoudstermijn bij nieuwe aanleg;
Het zorgdragen voor het laten uitvoeren van preventief, correctief en curatief onderhoud binnen de kaders van het bestek / contract;
Het (laten) muteren van bestanden en data naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden;
Het technisch beoordelen van verbeteringen aan onze elektrotechnische installaties, gerelateerd aan geldende normen en regelgeving;
Het technisch beoordelen van meer- en minderwerk t.b.v. RAW-bestekken;
Het zorgdragen voor een correcte communicatie en informatie-uitwisseling met interne organisatie, bedrijven, burgers, politie, ambulancedienst en brandweer. Een en ander in overleg met de directievoerder, assetspecialist en/of projectleider;
Het beoordelen van planning en wijze van uitvoering van de aannemer;
Het controleren van de aannemer op tijdige uitvoering van werkzaamheden in het kader van onder andere herstel storingen, schades en deelopdrachten;
Het beoordelen en controleren van de door de aannemer uit te voeren (en uitgevoerde) werkzaamheden en advies hierover uitbrengen uit aan de directievoerder ETI en vakspecialist ETI;
Het zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werken. Toezien op de deugdelijkheid van de toegepaste verkeersmaatregelen, afzettingen en omleidingsroutes en naleving van de ARBO- veiligheids- en gezondheidseisen;
Het mede controleren van de door de aannemer en derden ingediende hoeveelheden.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Externe is inzetbaar vanaf 3 januari 2022 tot en met 31 december 2023 voor 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 3 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 februari 2022 inzetbaar is voor 40 uur per week.

CV van 5 pagina’s:
U voegt een CV van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een MBO werk- en denkniveau aan te tonen met een afgeronde opleiding VMBO-T elektrotechniek (of vergelijkbaar) met minimaal 10 jaar relevante ervaring in het vakgebied of een afgeronde opleiding MBO elektrotechniek (of vergelijkbaar) met minimaal 5 jaar relevante ervaring in het vakgebied.

Externe heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 – heden) als toezichthouder met elektrotechnische infraprojecten (of onderhoudscontracten), uitgevoerd op- of langs provinciale- of rijkswegen. De relevantie van de werkervaring moet blijken uit het type projecten/onderhoudscontracten en de inhoudelijke rol die aansluiten bij de voor deze functie omschreven taken en verantwoordelijkheden. Benoem.

Externe beschikt aantoonbaar over een geldig VCA-VOL certificaat EN over een CROW96B certificaat (bewijs van deelname) of vergelijkbaar (bijvoorbeeld BRL9101). Het CROW 96B certificaat of vergelijkbaar is geldig tijdens de gehele duur van de opdracht (tenminste tot en met 31 december 2023). Benoem de naam van het cursus- of opleidingsinstituut, de plaats en het jaar waarin het certificaat is behaald.

Externe beschikt aantoonbaar over een diploma/certificaat betreffende NEN1010 en een diploma/certificaat betreffende NEN3140 vakbekwaam persoon. Benoem de naam van het cursus- of opleidingsinstituut, de plaats en het jaar waarin het diploma/certificaat is behaald.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
1. Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
2. Flexibel gedrag: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.
3. Plannen en organiseren: In je voorbereiding en communicatie geef je blijk van een gestructureerde denk- en werkwijze. Dit komt tot uiting in hoe je zaken vormgeeft en met structuur overdraagt aan projectdeelnemers en stakeholders.
4. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal. Met als resultaat dat de boodschappen ook begrepen worden cq bij ontvangst tot de juiste vervolg reacties leiden.
5. Zorg voor kwaliteit: Je hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering.

Benoem en beschrijf op CV en/of motivatiebrief de volgende 3 onderdelen:
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als toezichthouder van meerjarige onderhoudscontracten op het gebied van onderhoud en instandhouding van openbare verlichting, met een minimale grootte van het areaal van 5.000 lichtpunten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als toezichthouder van onderhoudscontracten (inclusief kleine projecten op het vlak van modificaties) betreffende elektrotechnische installaties in de openbare ruimte, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe beschikt aantoonbaar over administratieve ervaring met betrekking tot de projectadministratie (zoals bijvoorbeeld Moon, GBI, Luminizer), in relatie tot meldsystemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 25 %
Gewicht van kwaliteit: 75 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Overwerk
Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden. Neem dit mee in het tarief.

Extra’s

De ZZP toezichthouder ETI moet beschikken over:

  • veiligheidsschoenen (klasse S3);
  • mobiele telefoon met camera;
  • laptop met de meest recente versie van Windows en Office en overige applicaties, tablet voorzien van E form APP en mobiel internet in verband met opname van werk buiten;
  • rijbewijs en auto, welke voorzien is van de juiste signaleringen om veilig en volgens de normen langs de provinciale weg te kunnen parkeren;

De provincie zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest met provinciaal logo. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen worden in overleg geleverd.

Neem bovenstaande mee in de tariefstelling.

Het door de Externe bij zijn Offerte ingediende uurtarief is vast tot en met 31 december 2022.

CO2 resultaten
Provincie Gelderland is gecertificeerd op de CO2 prestatieladder, trede 5. In het kader van deze certificering worden CO2 resultaten gemonitord (waarvoor we de CO2 resultaten van onze Opdrachtnemers nodig hebben). Op verzoek van provincie Gelderland dient u op transparante wijze de gevraagde CO2 resultaten te verstrekken met betrekking tot uw vervoersbewegingen (voor zover dit relevant is voor uw Opdracht én benodigd is voor de berekening van onze CO2 resultaten). Indien u deze CO2 resultaten zelf (nog) niet monitort, moet u deze naar uw beste inschatting verstrekken. We verwachten in ieder geval dat externe kan aangeven welk(e) vervoersmiddel(en) er ingezet zijn voor deze Opdracht, of deze CO2 neutraal zijn (of niet) én een globale inschatting van het aantal afgelegde kilometers voor deze Opdracht.

Start

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 13 december en op dinsdag 14 december 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.