Vacature ZZP Opdracht: Ervaren toezichthouder Wet Kinder Opvang – 400 uren in totaal 2022 – Venlo / Blerick – 48 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Ervaren toezichthouder Wet Kinder Opvang – 400 uren in totaal 2022 – Venlo / Blerick – 48 maanden (ZZP) – 2022

Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord zoekt Mast Nederland een Ervaren toezichthouder Wet Kinder Opvang (WKO). Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht uit te voeren in 2022, 400 uren maximaal

Code 6593
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord zoekt Mast Nederland een Ervaren toezichthouder Wet Kinder Opvang (WKO). Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht uit te voeren in 2022, 400 uren maximaal voor 2022, 1200 uren voor de jaren daarna (staat nog niet vast).

Van 3-1-2022 t/m 31-12-2022 | Optie verlenging: 3 x 12 maanden | Standplaats: GGD Blerick | Gezondheidszorg | Uren: 400 totaal voor het jaar 2022 | ZZP Tariefrange: € 40 – € 65 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW. | de hiervoor genoemde 400 uur is het maximale aantal uren dat de in te huren toezichthouder in 2022 ingezet kan worden.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie en Defensie zijn voorbeelden van samenwerkende partijen. Het werkgebied bestaat uit circa 515.000 inwoners in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Tevens is de Veiligheidsregio een werkgever voor personeel van de GGD Limburg-Noord, GHOR Limburg-Noord en de brandweer Limburg-Noord. Naast bijna 600 medewerkers in vaste dienst is vooral binnen de brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief. De brandweer houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van branden en het beperken van de gevolgen van een brand. De GGD bevindt zich op het snijvlak van de gezondheidszorg en de overheid. Kernactiviteit van de GGD is het bevorderen van de gezondheid, met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie). De coördinatie bij de inzet van geneeskundige diensten wordt opgepakt door de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio).

Een breed scala aan vakgebieden bevinden zich binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierdoor zorgt de Veiligheidsregio altijd voor een levendig, inspirerend en uitdagend werkveld!

Functiebeschrijving

De GGD zorgt voor het hoogwaardig invulling geven aan het beschermen van de volksgezondheid tegen risicofactoren (Gezond zijn) en de actieve bevordering van de volksgezondheid (Gezond leven) binnen de regio. Mede door inzet van een deel van onze medewerkers van het team WKO (Wet kinderopvang) op Covid-19 werkzaamheden zijn wij op zoek naar een (ervaren) Toezichthouder kinderopvang.

Functietaken

Je bent verantwoordelijk voor het gehele inspectieproces en de uitvoering hiervan bij kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang;
Je beoordeelt en toetst beleid en praktijk in de kinderopvang zoals gesteld in de Wet kinderopvang en bijbehorende wet- en regelgeving;.
Je verzamelt informatie via documentonderzoek, je voert observaties uit en houdt interviews met o.a. houders, gastouders en pedagogisch medewerkers;.
Je stelt een inspectierapport op naar aanleiding van ieder onderzoek en adviseert de gemeente met betrekking tot eventuele handhaving;
Overige werkzaamheden.

Kandidaatomschrijving
Afgeronde hbo-opleiding op het gebied van gezondheid en/of pedagogiek. Bijvoorbeeld op het gebied van psychologie, sociale wetenschappen, sociaal-medische zorg, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidsrecht of toezicht houden;
Uitstekende, aantoonbare mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; het schrijven van formele stukken strekt tot de aanbeveling;
Affiniteit met wetgeving en juridische vraagstukken en je hebt bij voorkeur kennis van de Wet kinderopvang;
Competenties waarover je dient te beschikken zijn: organisatie- en klantgerichtheid, analytisch vermogen, besluitvaardigheid en persoonlijk leiderschap;
Je bent enthousiast en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Tenslotte beschik je over een rijbewijs en eigen vervoer.

Competenties waarover opdrachtnemer dient te beschikken zijn: organisatie- en klantgerichtheid, analytisch vermogen, besluitvaardigheid en persoonlijk leiderschap;
van opdrachtnemer wordt een enthousiaste houding verwacht, waarbij door opdrachtnemer zowel zelfstandig als in teamverband gewerkt kan worden;
opdrachtnemer beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer.

Interviewplanning
De Veiligheidsregio Limburg Noord nodigt 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen (digitaal) plaatsvinden op 7 december 2021 vanaf 10.00 uur. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden. NB.: de gesprekken kunnen niét digitaal plaatsvinden (bij de gesprekken kan opdrachtgever de 1,5 meter afstandseis (uiteraard) garanderen).

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Ervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring in een toezichthoudende functie op het gebied van WKO, opgedaan gedurende de afgelopen 5 jaar. Referentie vereist

Opleiding
Aantoonbaar een afgeronde HBO opleiding op het gebied van gezondheid en/of pedagogiek. Bijvoorbeeld op het gebied van psychologie, sociale wetenschappen, sociaal-medische zorg, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidsrecht of toezicht houden;
Stuur op verzoek van de VRLN een kopie mee.

Vervoer
Aantoonbaar in bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer. Vermeld dit duidelijk op het CV.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).
Weging prijsdeel: 30 %

Motivatiebrief / Plan van aanpak
In uw plan van aanpak beschrijft u hoe u ons gaat helpen. U beschrijft waarin u zich onderscheidt van andere specialisten op dit gebied. In uw plan van aanpak gaat u in op wat u denkt tegen te komen bij de uitvoering van deze opdracht, welke valkuilen c.q. risico’s u aan de voorkant van de opdracht denkt te kunnen identificeren en hoe u daarmee omgaat en hoe resultaatsgericht u te werk gaat. Uw plan van aanpak dient SMART geformuleerd te worden en mag maximaal 1 A4-tjes lettertype Arial 11 lang zijn.
Weging: 45 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens de gesprekken worden de inschrijvers bevraagd op de in het plan van aanpak benoemde elementen. Verder wordt de opgegeven ervaring met soortgelijke werkzaamheden, opgedaan in een soortgelijke omgeving, besproken. Het gesprek wordt – als onderdeel van de aanbesteding c.q. als gunningscriterium – beoordeeld, waarbij de leden van het aanbestedingsteam een score van 1 (slecht), 4 (voldoende), 7(goed) of een 10(uitmuntend) aan het gesprek kunnen geven. De gemiddelde score voor het gesprek dient minimaal een 7 te zijn, waarbij de gemiddelde score vervolgens gerelateerd wordt aan de maximale score (25%). Een kandidaat die dus bijvoorbeeld een gemiddelde van 7,8 scoort voor het gesprek krijgt dan (7,8 X 25)/10 = 19,5 punten voor het gesprek.
Weging: 25 %

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 20 %
Gewicht van kwaliteit: 80 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanleveren na gunning
Kopie ID bewijs (indien ZZP-er)
Kopie polis beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (indien ZZP-er)

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.