Vacature Senior Omgevingsjurist Wet natuurbescherming / stikstof – 32 uren per week – provincie Gelderland – schaal 12

Senior Omgevingsjurist Wet natuurbescherming / stikstof – 32 uren per week – provincie Gelderland – schaal 12

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Senior Omgevingsjurist Wet natuurbescherming / stikstof. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Functie:
Senior Omgevingsjurist

Code 6522
Datum vacature 23/11/2021

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Senior Omgevingsjurist Wet natuurbescherming / stikstof. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Functie:
Senior Omgevingsjurist Wet natuurbescherming / stikstof
Standplaats
Provinciehuis te Arnhem en thuiswerken
Startdatum
03-01-2022
Einddatum
31-12-2022
Optie tot verlenging
4 x 6 maanden
Uren per week
gemiddeld 32 uur

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 99 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De provincie Gelderland heeft een belangrijke rol in het natuurbeheer. De provincie is bevoegd gezag op grond van de Wet natuurbescherming, maakt beleid voor de bescherming van de natuur in het algemeen en in het bijzonder voor de aanpak van stikstof en ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de partners in het natuurbeheer.

De taken zijn ondergebracht bij het programma Natuur en bij het specifieke programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Wij zoeken een bestuurlijk-juridisch adviseur die deze programma’s op alle fronten ondersteunt, zowel op strategisch als beleidsmatig niveau als in concrete uitvoeringskwesties. De werkzaamheden variëren van toepassing en uitleg van de Wet natuurbescherming, toetsing en uitleg van het provinciale natuurbeleid (Gelders Natuurnetwerk) tot bijdragen aan de totstandkoming van beleid rondom en uitleg en uitvoering van het Programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Je inbreng is zowel op landelijk niveau als binnen de provincie.

Je inzet is gemiddeld 32 uur per week en kan deels vanuit huis of elders worden geleverd voor zover de werkzaamheden dat toestaan. Bij iedere optie tot verlenging wordt het aantal uren per week opnieuw bepaald op basis van het te verwachten werkaanbod voor de volgende zes maanden.

NB je inzet betreft niet de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming. Deze zijn op een andere plek in de organisatie belegd. Fungeren als vraagbaak voor stikstof- en natuurkwesties in vergunningverlening en het ophalen van ervaringen voor terugkoppeling naar beleid hoort er echter wel bij.

Functietaken

Het Programma Gelderse Maatregelen Stikstof beslaat een groot deel van de werkzaamheden: de ontwikkeling van een samenhangend pakket aan stikstof reducerende en natuur verbeterende maatregelen, provincie-breed voor alle N2000 gebieden en in afstemming met de landelijke aanpak.

Inbreng van specifieke juridisch kennis van het natuurbeschermingsrecht, ontwikkeling van redeneerlijnen voor vergunningverlening en bijbehorende procedures, afstemming met vergunningverleners en met ecologische adviseurs en ophalen van kennis uit de N2000 gebieden en bijbehorende gebiedsprocessen. Dit betreft naast de toepassing en uitleg van de Wet natuurbescherming ook zaken als een stikstofbank, planologische vraagstukken, onteigeningsvraagstukken, nadeelcompensatie en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en beleidsregels.

Een ander bestanddeel van de werkzaamheden betreft ondersteuning van de taken die de provincie uit moet voeren op grond van de Wet natuurbescherming binnen het beleidsprogramma Natuur. Voor de in Gelderland gelegen Natura 2000 gebieden stelt de provincie beheerplannen op en bij de totstandkoming van deze plannen is de juridisch adviseur nauw betrokken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarnaast fungeert de juridisch adviseur ook als vraagbaak voor uiteenlopende kwesties die zich voordoen in de uitvoering van het natuurbeleid en de maatregelen in de beheerplannen.

Verder lever je desgevraagd een vakinhoudelijke bijdrage aan andere taken van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 11/12 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Externe is inzetbaar vanaf 3 januari 2022 tot en met 31 december 2022 voor gemiddeld 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 6 maanden.

U voegt een CV van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde academische opleiding Nederlands Recht.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 – heden) als senior bestuurlijk-juridisch adviseur op het gebied van de Wet natuurbescherming, zowel op beleidsniveau als op uitvoeringsniveau (niet zijnde vergunningverlening, toezicht of handhaving). Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek aandacht voor zowel beleidsniveau als uitvoeringsniveau.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 – heden) als senior bestuurlijk-juridisch adviseur op het gebied van de aanpak stikstof, zowel op programmaniveau als op uitvoeringsniveau. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar voldoet. Graag specifiek aandacht voor zowel programmaniveau als uitvoeringsniveau.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 10 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en non-verbaal.
Samenwerken (intern en extern): Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Initiatief/pro actief: Je signaleert kansen en handelt daarnaar. Hiermee begin je liever uit jezelf, dan dat je passief afwacht.
Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
Bestuurs-sensitiviteit: Je anticipeert op en onderkent het belang van gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en het handelen van politiek-bestuurlijke verantwoordelijken.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als bestuurlijk-juridisch adviseur op het gebied van de aanpak stikstof, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Onder advisering verstaan wij de volgende werkzaamheden: ondersteuning van de jaarlijkse monitoring en herziening van het Programma op juridisch en inhoudelijk vlak, zowel op het niveau van het Programma als op gebiedsanalyse-niveau.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 – heden) als juridisch adviseur op het gebied van het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000 gebieden, zowel inhoudelijk als procedureel, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Onder adviseren verstaan wij de volgende werkzaamheden: het schrijven van juridische onderdelen van beheerplannen, het begeleiden van de procedure van ter inzage legging, behandelen van zienswijzen, bijstellen van plannen, behandeling van beroepen etc.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 – heden) als juridisch adviseur op het gebied van de uitvoering van beheerplannen voor Natura 2000 gebieden (niet zijnde vergunningverlening, toezicht of handhaving), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Onder adviseren op het gebied van uitvoering verstaan wij de volgende werkzaamheden: alle juridische aspecten die in de gebiedsprocessen naar voren komen. Deze betreffen naast de Wet natuurbescherming ook stikstofvraagstukken, planologische vraagstukken, onteigeningsvraagstukken, nadeelcompensatie en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als juridisch adviseur bij of voor een Provincie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.