Vacature Coördinerend doorstroommakelaar – Arnhem – provincie – 24 uren per week – 48 maanden – schaal 10/11 – zzp mogelijk

Coördinerend doorstroommakelaar – Arnhem – provincie – 24 uren per week – 48 maanden – schaal 10/11 – zzp mogelijk

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Coördinerend doorstroommakelaar. Reageren op deze vacature kan tot 21 april 2021 om 08:00 uur.

Functietitel
Coördinerend doorstroommakelaar
zzp mogelijk
Standplaats
Provinciehuis te Arnhem

Code 4955
Datum vacature 08/04/2021

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Coördinerend doorstroommakelaar. Reageren op deze vacature kan tot 21 april 2021 om 08:00 uur.

Functietitel
Coördinerend doorstroommakelaar
zzp mogelijk
Standplaats
Provinciehuis te Arnhem en externe lokaties, voorlopig thuiswerken ivm COVID-19
Startdatum
01-06-2021
Einddatum
31-05-2022
Optie tot verlenging
3 x 12 maanden
Uren per week
gemiddeld 24 uur
Schaal
9/10
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 85 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Gelderland heeft te maken met een urgente vraag naar meer woonruimte. Tot 2030 moeten er in de provincie ruim 80.000 nieuwe woningen gebouwd worden.

In 2020 hebben Provinciale Staten het Actieplan Wonen vastgesteld. Drie doelen staan in dit actieplan centraal:

Doelstelling 1: versnelling van de woningbouw (sneller)
Doelstelling 2: meer betaalbare woningen (betaalbaar)
Doelstelling 3: meer flexibele woonvormen (flexibel)
Dit actieplan bevat maatregelen voor de komende vijf jaar, die samen met partners uitgevoerd worden. Deze maatregelen moeten binnen twee jaar leiden tot versnelling van de bouwproductie en meer betaalbare, maar ook meer flexibele woningen. Het Actieplan Wonen heeft tot doel de komende vijf jaar de bouwproductie van 43.000 woningen te versnellen.

Eén van de opgaven die genoemd wordt in het actieplan is kwalitatieve verbeteringen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld de snellere doorstroming van huishoudens en de grotere beschikbaarheid van zowel betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen, als van sociale en middeldure koop- en huurwoningen.

Actie 10 uit het actieprogramma richt zich op verbetering van de doorstroming in de sociale huur en draagt daarmee bij aan de betaalbaarheid en flexibiliteit. De actie bestaat uit 3 onderdelen:

De aanstelling van doorstroommakelaars;
beschikbaar stellen van een tegemoetkoming in de verhuiskosten;
opzetten van een matchmaking platform.
Verhuizing van ouderen uit een ééngezinswoning naar een appartement genereert de meeste verhuisbewegingen. De doorstroommakelaars zorgen voor een betere afstemming tussen ouderen die willen verhuizen en het beschikbare aanbod. Zij begeleiden hen bij de stappen die gezet moeten worden om te kunnen verhuizen.

Sociale teams in de gemeenten kunnen helpen om zicht te krijgen op ouderen die hulp kunnen gebruiken bij een verhuizing. De makelaars werken daarom samen met deze teams en met de woningcorporaties.

Voor een effectieve inzet stuurt een coördinerend doorstroommakelaar een team van 2 tot 5 uitvoerende doorstroommakelaars aan. De coördinerend doorstroommakelaar zorgt voor contacten met sociale teams uit de gemeenten en de corporaties, om zo contact te leggen met ouderen die gebaat zijn bij hulp bij een verhuizing vanuit een sociale huurwoning. Daarnaast zoekt de doorstroommakelaar andere bronnen om contact te leggen met ouderen die hulp nodig hebben bij een verhuizing vanuit een ééngezinswoning, bijvoorbeeld via fysiotherapeuten en huisartsen. De coördinerend makelaar stuurt de uitvoerende makelaars aan die de keukentafel gesprekken voeren en zorgt ervoor dat de resultaten inzichtelijk zijn. Incidenteel voert de coördinerend makelaar zelf ook gesprekken aan de keukentafel.

Onderdeel van het actieplan is een tegemoetkoming in de verhuiskosten van € 2.500. Afhankelijk van de wijze waarop de regeling daarvoor wordt vormgegeven is een rol bij het verstrekken van deze tegemoetkoming onderdeel van de functie.

Inzet van doorstroommakelaars op deze manier is nieuw voor Gelderland. Daarom is een halfjaarlijkse evaluatie onderdeel van de werkwijze. De uitkomsten van deze evaluaties zijn input voor keuzes voor het vervolg van het project: op dezelfde manier doorgaan, op een andere manier doorgaan of stopzetten van het project. Indicatie van het te bereiken resultaat is 250 tot 300 verhuisbewegingen per jaar voor het hele team.

Functietaken

De coördinerend doorstroommakelaar:

zorgt ervoor dat ouderen in een sociale huurwoning hun doorstroomwens kunnen vervullen;
rapporteert aan en stemt af met begeleidingsgroep met vertegenwoordiging van de provincie Gelderland, woningcorporaties en gemeenten, en rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden aan de provincie Gelderland;
onderhoudt contact met het netwerk van woningcorporaties en de relevante afdelingen van gemeenten van de 6 Gelderse regio’s. Zorgt tevens met dit netwerk voor overzicht over het aanbod aan beschikbare appartementen voor doorstroom en voor identificatie van ouderen met een (potentiële) verhuiswens;
bouwt daarnaast andere relevante netwerken op voor identificatie van ouderen met een (potentiële) verhuiswens;
analyseert kansen en belemmeringen voor doorstroming en vertaalt die in adviezen voor realistische oplossingen en acties;
evalueert periodiek de werkwijze en levert input voor monitoring van de resultaten en effecten;
stuurt een team van maximaal 5 uitvoerende doorstroommakelaars aan en levert hen de leads voor ouderen met een (potentiële) doorstroomwens;
is een uitstekende sparringpartner voor de uitvoerende doorstroommakelaars en weet hen te motiveren;
voert zelf ook incidenteel gesprekken met ouderen met een verhuiswens en begeleidt hen;
mogelijk: beoordeelt aanvragen voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 9/10 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Externe is inzetbaar vanaf 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2022 voor gemiddeld 24 uur per week. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 juli 2021 inzetbaar is voor gemiddeld 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 3 maal een periode van 12 maanden.

Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Benoem de naam van de opleiding, de plaats, de studierichting en het afstudeerjaar.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden, voor minimaal 20 uur per week) in een functie die gerelateerd is aan sociale verhuur. Daarbij gaat het om een inhoudelijke functie bij een woningcorporatie of een andere aantoonbaar relevante organisatie.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) in de rol van projectleider, projectmanager, programmamanager of in een andere coördinerende/leidinggevende rol, waarbij een team van minimaal 3 medewerkers is begeleid en aangestuurd.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 2 jaar ervaring voldoet.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen, competenties en wensen (zie hieronder).

40%
Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) in een Gelderse regio binnen het netwerk van corporaties en/of gemeenten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Externe kan minimaal 4 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt in een Gelderse regio binnen het netwerk van corporaties en/of gemeenten (10 punten)
Externe kan 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt in een Gelderse regio binnen het netwerk van corporaties en/of gemeenten (6 punten)
Externe kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt in een Gelderse regio binnen het netwerk van corporaties en/of gemeenten (4 punten)
Externe kan geen of 1 project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt in een Gelderse regio binnen het netwerk van corporaties en/of gemeenten (0 punten)

30 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) met woonruimteverdeling bij een woningbouwcorporatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Externe beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met woonruimteverdeling bij een woningcorporatie (10 punten)
Externe beschikt over 3 tot 4 jaar ervaring met woonruimteverdeling bij een woningcorporatie (6 punten)
Externe beschikt over 2 tot 3 jaar ervaring met woonruimteverdeling bij een woningcorporatie (4 punten)
Externe heeft minder dan 2 jaar ervaring met woonruimteverdeling bij een woningcorporatie (0 punten)

30 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2010 – heden) met het bouwen en onderhouden van netwerken met diverse betrokken organisaties, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek de betrokken organisaties benoemen.
Externe kan minimaal 4 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het bouwen en onderhouden van netwerken met diverse betrokken organisaties (10 punten)
Externe kan 3 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het bouwen en onderhouden van netwerken met diverse betrokken organisaties (6 punten)
Externe kan 2 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het bouwen en onderhouden van netwerken met diverse betrokken organisaties (4 punten)
Externe kan minder dan 2 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het bouwen en onderhouden van netwerken met diverse betrokken organisaties (0 punten)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

VERBINDEN: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.
INSPIREREN: Je weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren.
FLEXIBILITEIT: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.
COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project.
ZELFSTANDIGHEID: Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken. Je doet dat zonder aangestuurd te worden, maar betrekt wel op eigen initiatief opdrachtgever of andere relevante collega’s of partijen uit het netwerk.
De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:
Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
Voldoet onvoldoende aan competentie – 0 punten
In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 20 %
Gewicht van kwaliteit: 80 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Tarieven

Het overeengekomen uurtarief is in euro’s, omvat alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreft de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van de verpakking.

Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Start

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 26 april 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.

Geheimhoudingsverklaring
Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij Provincie Gelderland.

Opleidingen en diploma’s
Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen Externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.