Vacature Senior Wabo vergunningverlener – 18 maanden – Zoetermeer – schaal 10/11 – ZZP mogelijk – MBO/HBO – 32 / 36 uren per week

Senior Wabo vergunningverlener – 18 maanden – Zoetermeer – schaal 10/11 – ZZP mogelijk – MBO/HBO – 32 / 36 uren per week

Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Mast Nederland een Senior Wabo vergunningverlener. Reageren op deze vacature kan tot 15 april 2021 om 08:00 uur.

10/11
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 90 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief

Code 4944
Datum vacature 07/04/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Mast Nederland een Senior Wabo vergunningverlener. Reageren op deze vacature kan tot 15 april 2021 om 08:00 uur.

10/11
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 90 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.
Duur
6 maanden
Opties verlenging
2 maal 6 maand(en)
Uren per week
32 tot 36
Start
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Functietaken

De uitvraag ziet in principe op zwangerschapsvervanging voor zes maanden, maar indien na afloop van die periode (nog) sprake is van grote drukte behoort verlenging (twee maal voor zes maanden) tot de mogelijkheden.

Opdracht
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

1. Het beoordelen en afhandelen van (complexe) aanvragen van omgevingsvergunningen voor:
a. bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
b. tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
c. overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
a. regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening
b. controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
c. toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of een voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
d. het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
e. het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
f. opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
g. het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
h. organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
i. waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
a. verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
b. beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
De gemeente Zoetermeer wil voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
2. Aantoonbare kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en vergunningverlening;
3. Een salariswens die past bij de schaal 10/11 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior Wabo vergunningverlener in de afgelopen 4 jaar (40 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten (30 punten).
6. Een afgeronde aanvullende cursus Bouwbesluit of Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (10 punten).
7. Een afgeronde MBO/HBO opleiding op het gebied van bouwkunde (totaal 20 punten).
a. Een afgeronde mbo opleiding op het gebied van bouwkunde (10 punten);
b. Een afgeronde hbo opleiding op het gebied van bouwkunde (20 punten).
8. Een salariswens die past bij de schaal 9/10 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Competenties
Oplossingsgericht
Zelfstandig;
Organiserend vermogen;
Bewust risico gestuurd werken;
Omgevingsbewust;
Politiek sensitief;
Daadkrachtig;
Flexibel;
Onder druk kunnen presteren;
Teamplayer.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 20 april 2021 van 15.00 tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 april 2021 bericht.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.